UIElement.IsMeasureValid Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący rozmiar zwrócony przez miarę układu jest prawidłowy.Gets a value indicating whether the current size returned by layout measure is valid.

public:
 property bool IsMeasureValid { bool get(); };
public bool IsMeasureValid { get; }
member this.IsMeasureValid : bool
Public ReadOnly Property IsMeasureValid As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli przebieg pomiaru układu zwraca prawidłową i bieżącą wartość; w przeciwnym razie false .true if the measure pass of layout returned a valid and current value; otherwise, false.

Uwagi

Można wymusić unieważnienie pomiarów i rozmieszczenia, wywołując InvalidateMeasure dla tego elementu (lub dowolnego elementu nadrzędnego w drzewie wizualnym).You can force measurement and arrangement to be invalidated by calling InvalidateMeasure on this element (or any parent element up the visual tree). Oznacza to, że układ rekompozycji asynchronicznie występuje w czasie określonym przez system układu.This designates the layout for recomposition asynchronously, occurring at a time determined by the layout system. Alternatywnie można wykonać natychmiastowe wywołanie UpdateLayout .Alternatively, you could make an immediate call to UpdateLayout. Jednakże należy wywołać tylko wtedy, UpdateLayout gdy prawdopodobnie nie oczekuje się, że dalsze unieważnienia (duża liczba niepotrzebnych, wymuszonych aktualizacji będzie mieć konsekwencje wydajności).However, you should only call UpdateLayout if it is likely that no further invalidations are pending (a large number of unnecessarily forced updates will have performance consequences).

Jeśli IsMeasureValid jest false , IsArrangeValid musi być również false (przez wymuszoną logikę procesu układu, porozumienie nie może być prawidłowe bez pomiaru pierwszego planu).If IsMeasureValid is false, IsArrangeValid must also be false (by the enforced logic of the layout process, arrangement cannot be valid without measurement first being valid).

Dotyczy

Zobacz też