UIElement.IsStylusCaptureWithin Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określającą, czy przechwycenie piórem jest utrzymywane przez ten element, czy element w granicach elementów i jego drzewie wizualnym.Gets a value that determines whether stylus capture is held by this element, or an element within the element bounds and its visual tree. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

public:
 property bool IsStylusCaptureWithin { bool get(); };
public bool IsStylusCaptureWithin { get; }
member this.IsStylusCaptureWithin : bool
Public ReadOnly Property IsStylusCaptureWithin As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ten element lub zawarty element ma funkcję przechwytywania pióra; w przeciwnym razie false .true if this element or a contained element has stylus capture; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Uwagi

W określonej relacji istnieje dotyk, mysz i dane wejściowe pióra.Touch, mouse, and stylus input exist in a particular relationship. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Obsługa wprowadzania dotykowego w systemie Windows Vista i przegląd danych wejściowych.For more information, see Touch Input Support in Windows Vista and Input Overview.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field IsStylusCaptureWithinProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy

Zobacz też