UIElement.LayoutUpdated Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy układ różnych elementów wizualnych skojarzonych z bieżącymi Dispatcher zmianami.Occurs when the layout of the various visual elements associated with the current Dispatcher changes.

public:
 event EventHandler ^ LayoutUpdated;
public event EventHandler LayoutUpdated;
member this.LayoutUpdated : EventHandler 
Public Custom Event LayoutUpdated As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Aktualizacja układu może wystąpić w wyniku zmiany właściwości, zmiany rozmiaru okna lub jawnego żądania użytkownika.A layout update can occur as a result of a property change, a window resize, or an explicit user request.

Ten element członkowski jest zdarzeniem CLR, a nie zdarzeniem kierowanym.This member is a CLR event, not a routed event.

Dotyczy