UIElement.LostTouchCapture Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ten element utraci funkcję przechwytywania dotykowego.Occurs when this element loses a touch capture.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ LostTouchCapture;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> LostTouchCapture;
member this.LostTouchCapture : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event LostTouchCapture As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<TouchEventArgs>

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field LostTouchCaptureEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate EventHandler<TEventArgs> typu TouchEventArgs.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Przesłoń OnLostTouchCapture , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnLostTouchCapture to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy