UIElement.MouseLeftButtonUp Zdarzenie

Definicja

Występuje po udostępnieniu lewego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the left mouse button is released while the mouse pointer is over this element.

public:
 virtual event System::Windows::Input::MouseButtonEventHandler ^ MouseLeftButtonUp;
public event System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler MouseLeftButtonUp;
member this.MouseLeftButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler 
Public Custom Event MouseLeftButtonUp As MouseButtonEventHandler 

Typ zdarzenia

MouseButtonEventHandler

Implementuje

Uwagi

Mimo że to zdarzenie jest kierowane do trasy propagacji za pośrednictwem drzewa elementów, jest to bezpośrednie kierowane zdarzenie, które jest zgłaszane i ponownie wywoływane w drzewie elementów UIElement .Although this routed event seems to follow a bubbling route through an element tree, it actually is a direct routed event that is raised and reraised along the element tree by each UIElement.

To zdarzenie jest jednym z kilku powiązanych zdarzeń, które raportują charakterystyczne dla przycisku myszy zdarzenia bazowego Mouse.MouseUp , które jest dołączonym zdarzeniem przetwarzanym przez każdy element wraz z trasą zdarzenia.This event is one of several related events that report the mouse-button specifics of an underlying Mouse.MouseUp event, which is an attached event that is processed by each element along an event route.

Dane zdarzenia tego zdarzenia ujawniają dane zdarzenia bazowego Mouse.MouseUp zdarzenia.The event data of this event exposes the event data of the underlying Mouse.MouseUp event. Jeśli to zdarzenie jest oznaczone jako obsługiwane wzdłuż trasy zdarzenia, są nadal wywoływane zdarzenia dotyczące przycisku myszy. Jednak programy obsługi zdarzeń dla przycisku myszy muszą być dodawane jawnie AddHandler , z opcją obsługi zdarzeń, które są już oznaczone jako obsługiwane, aby były detektorami zdarzenia.If that event is marked as handled along the event route, the mouse-button specific events are still raised; however, handlers of the mouse-button specific events must be added by explicitly calling AddHandler, with the option to handle events that are already marked as handled, in order to be listeners to the event. Jeśli znacznik jest MouseLeftButtonUp obsługiwany, oznacza to, że są one uznawane Mouse.MouseUp za obsługiwane dla wszystkich dalszych odbiorników na trasie i we wszystkich powiązanych zdarzeniach.If you mark MouseLeftButtonUp handled, you are essentially marking Mouse.MouseUp handled for all further listeners along the route, and on all related events.

Koncepcyjnie, pomyśl o tym zdarzeniu (i innych zdarzeniach myszy w systemie UIElement ) jako myszy "usługi" (z definicją usługi dostarczaną przez Mouse klasę).Conceptually, think of this event (and other mouse-button events on UIElement) to be a mouse "service" (with the service definition provided by the Mouse class). Zdarzenie dodaje wygodę niezbędną do sprawdzania, czy Stany przycisków myszy (w górę i w dół) oryginalnych zdarzeń myszy w danych zdarzenia.The event adds the convenience of not needing to check the mouse button states (left-right, up-down) of the original mouse events in the event data. W przypadku bardziej zaawansowanych scenariuszy, takich jak sprawdzanie Stanów przycisków niestandardowych, może być konieczne użycie interfejsów API w Mouse klasie, a nie na UIElement .For more advanced scenarios, such as checking for states of non-standard buttons, you might need to use the APIs on the Mouse class rather than those on UIElement.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field MouseLeftButtonUpEvent
Strategia routinguRouting strategy DirectDirect
DelegatDelegate MouseButtonEventHandler
  • Przesłoń OnMouseLeftButtonUp , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnMouseLeftButtonUp to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy

Zobacz też