UIElement.OnCreateAutomationPeer Metoda

Definicja

Zwraca AutomationPeer implementacje specyficzne dla klasy dla infrastruktury Windows Presentation Foundation (WPF).Returns class-specific AutomationPeer implementations for the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure.

protected:
 virtual System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^ OnCreateAutomationPeer();
protected virtual System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer OnCreateAutomationPeer ();
abstract member OnCreateAutomationPeer : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
override this.OnCreateAutomationPeer : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
Protected Overridable Function OnCreateAutomationPeer () As AutomationPeer

Zwraca

AutomationPeer

Implementacja specyficzna dla typu AutomationPeer .The type-specific AutomationPeer implementation.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Implementacja tej metody zwykle wywołuje konstruktora określonej AutomationPeer implementacji i zwraca ją jako wartość zwracaną.The implementation of this method is typically to call the constructor of a specific AutomationPeer implementation, and return it as the return value.

Wszystkie UIElement klasy pochodne powinny implementować tę metodę w celu zapewnienia własnych konkretnych AutomationPeer implementacji dla infrastruktury Windows Presentation Foundation (WPF).All UIElement derived classes should implement this method in order to provide their own specific AutomationPeer implementations to the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat implementowania tego wzorca, zobacz AutomationPeer .For details on implementing this pattern, see AutomationPeer.

Dotyczy