UIElement.OnIsKeyboardFocusedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy zdarzenie nieobsłużone IsKeyboardFocusedChanged zostanie zgłoszone dla tego elementu.Invoked when an unhandled IsKeyboardFocusedChanged event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected:
 virtual void OnIsKeyboardFocusedChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected virtual void OnIsKeyboardFocusedChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
abstract member OnIsKeyboardFocusedChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
override this.OnIsKeyboardFocusedChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnIsKeyboardFocusedChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametry

Uwagi

Ta metoda wirtualna jest wyzwalana, gdy wartość IsKeyboardFocused właściwości zależności zostanie zmieniona.This virtual method is raised when the value of the IsKeyboardFocused dependency property changes. Metoda wirtualna jest najpierw podnoszona i może manipulować danymi zdarzenia w razie potrzeby.The virtual method is raised first and can manipulate the event data as necessary. Następnie IsKeyboardFocusedChanged zdarzenie jest zgłaszane z tym samym wystąpieniem danych zdarzenia.Then the IsKeyboardFocusedChanged event is raised with that same event data instance. Zwróć uwagę, że IsKeyboardFocusedChanged zdarzenie nie jest zdarzeniem kierowanym.Notice that the IsKeyboardFocusedChanged event is not a routed event. W związku z tym nie można oznaczyć go jako obsługiwanego w obsłudze klas.Therefore, you cannot mark it as handled in the class handler.

Ta metoda nie ma domyślnej implementacji.This method has no default implementation. Ponieważ Klasa pośrednicząca w dziedziczeniu może implementować tę metodę, zalecamy wywołanie podstawowej implementacji w implementacji.Because an intermediate class in the inheritance might implement this method, we recommend that you call the base implementation in your implementation. Możesz wywoływać bazę przed lub po specjalnej obsłudze, w zależności od wymagań.You may call base either before or after your special handling, depending on your requirements.

Dotyczy