UIElement.OnManipulationBoundaryFeedback(ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy wystąpi zdarzenie ManipulationBoundaryFeedback.Called when the ManipulationBoundaryFeedback event occurs.

protected:
 virtual void OnManipulationBoundaryFeedback(System::Windows::Input::ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs ^ e);
protected virtual void OnManipulationBoundaryFeedback (System.Windows.Input.ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs e);
abstract member OnManipulationBoundaryFeedback : System.Windows.Input.ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs -> unit
override this.OnManipulationBoundaryFeedback : System.Windows.Input.ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnManipulationBoundaryFeedback (e As ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs)

Parametry

e
ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs

Dane zdarzenia.The data for the event.

Uwagi

Metoda OnManipulationBoundaryFeedback nie ma domyślnej implementacji.The OnManipulationBoundaryFeedback method has no default implementation. Przesłoń OnManipulationBoundaryFeedback w klasie pochodnej, aby obsłużyć zdarzenie ManipulationBoundaryFeedback.Override OnManipulationBoundaryFeedback in a derived class to handle the ManipulationBoundaryFeedback event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę OnManipulationBoundaryFeedback klasy bazowej, aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the OnManipulationBoundaryFeedback method of the base class so that base classes receive the event.

Dotyczy