UIElement.OnManipulationCompleted(ManipulationCompletedEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy ManipulationCompleted wystąpi zdarzenie.Called when the ManipulationCompleted event occurs.

protected:
 virtual void OnManipulationCompleted(System::Windows::Input::ManipulationCompletedEventArgs ^ e);
protected virtual void OnManipulationCompleted (System.Windows.Input.ManipulationCompletedEventArgs e);
abstract member OnManipulationCompleted : System.Windows.Input.ManipulationCompletedEventArgs -> unit
override this.OnManipulationCompleted : System.Windows.Input.ManipulationCompletedEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnManipulationCompleted (e As ManipulationCompletedEventArgs)

Parametry

e
ManipulationCompletedEventArgs

Dane zdarzenia.The data for the event.

Uwagi

OnManipulationCompletedMetoda nie ma domyślnej implementacji.The OnManipulationCompleted method has no default implementation. Przesłoń OnManipulationCompleted w klasie pochodnej, aby obsłużyć ManipulationCompleted zdarzenie.Override OnManipulationCompleted in a derived class to handle the ManipulationCompleted event. Należy pamiętać, aby wywołać OnManipulationCompleted metodę klasy bazowej, aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the OnManipulationCompleted method of the base class so that base classes receive the event.

Dotyczy