UIElement.OnManipulationDelta(ManipulationDeltaEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy ManipulationDelta wystąpi zdarzenie.Called when the ManipulationDelta event occurs.

protected:
 virtual void OnManipulationDelta(System::Windows::Input::ManipulationDeltaEventArgs ^ e);
protected virtual void OnManipulationDelta (System.Windows.Input.ManipulationDeltaEventArgs e);
abstract member OnManipulationDelta : System.Windows.Input.ManipulationDeltaEventArgs -> unit
override this.OnManipulationDelta : System.Windows.Input.ManipulationDeltaEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnManipulationDelta (e As ManipulationDeltaEventArgs)

Parametry

e
ManipulationDeltaEventArgs

Dane zdarzenia.The data for the event.

Uwagi

OnManipulationDeltaMetoda nie ma domyślnej implementacji.The OnManipulationDelta method has no default implementation. Przesłoń OnManipulationDelta w klasie pochodnej, aby obsłużyć ManipulationDelta zdarzenie.Override OnManipulationDelta in a derived class to handle the ManipulationDelta event. Należy pamiętać, aby wywołać OnManipulationDelta metodę klasy bazowej, aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the OnManipulationDelta method of the base class so that base classes receive the event.

Dotyczy