UIElement.OnManipulationInertiaStarting(ManipulationInertiaStartingEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy wystąpi zdarzenie ManipulationInertiaStarting.Called when the ManipulationInertiaStarting event occurs.

protected:
 virtual void OnManipulationInertiaStarting(System::Windows::Input::ManipulationInertiaStartingEventArgs ^ e);
protected virtual void OnManipulationInertiaStarting (System.Windows.Input.ManipulationInertiaStartingEventArgs e);
abstract member OnManipulationInertiaStarting : System.Windows.Input.ManipulationInertiaStartingEventArgs -> unit
override this.OnManipulationInertiaStarting : System.Windows.Input.ManipulationInertiaStartingEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnManipulationInertiaStarting (e As ManipulationInertiaStartingEventArgs)

Parametry

e
ManipulationInertiaStartingEventArgs

Dane zdarzenia.The data for the event.

Uwagi

Metoda OnManipulationInertiaStarting nie ma domyślnej implementacji.The OnManipulationInertiaStarting method has no default implementation. Przesłoń OnManipulationInertiaStarting w klasie pochodnej, aby obsłużyć zdarzenie ManipulationInertiaStarting.Override OnManipulationInertiaStarting in a derived class to handle the ManipulationInertiaStarting event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę OnManipulationInertiaStarting klasy bazowej, aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the OnManipulationInertiaStarting method of the base class so that base classes receive the event.

Dotyczy