UIElement.OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy wystąpi zdarzenie ManipulationStarted.Called when the ManipulationStarted event occurs.

protected:
 virtual void OnManipulationStarted(System::Windows::Input::ManipulationStartedEventArgs ^ e);
protected virtual void OnManipulationStarted (System.Windows.Input.ManipulationStartedEventArgs e);
abstract member OnManipulationStarted : System.Windows.Input.ManipulationStartedEventArgs -> unit
override this.OnManipulationStarted : System.Windows.Input.ManipulationStartedEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnManipulationStarted (e As ManipulationStartedEventArgs)

Parametry

e
ManipulationStartedEventArgs

Dane zdarzenia.The data for the event.

Uwagi

Metoda OnManipulationStarted nie ma domyślnej implementacji.The OnManipulationStarted method has no default implementation. Przesłoń OnManipulationStarted w klasie pochodnej, aby obsłużyć zdarzenie ManipulationStarted.Override OnManipulationStarted in a derived class to handle the ManipulationStarted event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę OnManipulationStarted klasy bazowej, aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the OnManipulationStarted method of the base class so that base classes receive the event.

Dotyczy