UIElement.OnManipulationStarting(ManipulationStartingEventArgs) Metoda

Definicja

Zapewnia obsługę klas dla ManipulationStarting zdarzenia kierowanego, które występuje podczas pierwszego tworzenia procesora manipulowania.Provides class handling for the ManipulationStarting routed event that occurs when the manipulation processor is first created.

protected:
 virtual void OnManipulationStarting(System::Windows::Input::ManipulationStartingEventArgs ^ e);
protected virtual void OnManipulationStarting (System.Windows.Input.ManipulationStartingEventArgs e);
abstract member OnManipulationStarting : System.Windows.Input.ManipulationStartingEventArgs -> unit
override this.OnManipulationStarting : System.Windows.Input.ManipulationStartingEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnManipulationStarting (e As ManipulationStartingEventArgs)

Parametry

e
ManipulationStartingEventArgs

A ManipulationStartingEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A ManipulationStartingEventArgs that contains the event data.

Uwagi

OnManipulationStartingMetoda nie ma domyślnej implementacji.The OnManipulationStarting method has no default implementation. Przesłoń OnManipulationStarting w klasie pochodnej, aby obsłużyć ManipulationStarting zdarzenie.Override OnManipulationStarting in a derived class to handle the ManipulationStarting event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę klasy bazowej, OnManipulationStarting tak aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the base class' OnManipulationStarting method so that base classes receive the event.

Dotyczy