UIElement.OnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływane, gdy MouseLeftButtonDown dla tego elementu zgłoszono nieobsłużone zdarzenie.Invoked when an unhandled MouseLeftButtonDown routed event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected:
 virtual void OnMouseLeftButtonDown(System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseLeftButtonDown (System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e);
abstract member OnMouseLeftButtonDown : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
override this.OnMouseLeftButtonDown : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseLeftButtonDown (e As MouseButtonEventArgs)

Parametry

e
MouseButtonEventArgs

MouseButtonEventArgsZawierający dane zdarzenia.The MouseButtonEventArgs that contains the event data. Dane zdarzenia zgłaszają naciśnięcie lewego przycisku myszy.The event data reports that the left mouse button was pressed.

Uwagi

MouseLeftButtonDownZdarzenie wydaje się podróżować trasą propagacji, ale rzeczywiście podróżuje w sposób pośredni.The MouseLeftButtonDown event appears to travel a bubbling route but actually travels in an indirect way. Mouse.MouseDown to podstawowe zdarzenie, które jest kierowane przez bąbelki, a każdy z nich jest UIElement używany do wywołania bezpośredniego kierowanego zdarzenia do trasy zdarzeń MouseLeftButtonDown .Mouse.MouseDown is the underlying event that is bubble routed, and each UIElement along the event route uses identical handling to raise the direct routed event MouseLeftButtonDown. Mimo że można oznaczyć MouseLeftButtonDown zdarzenie jako obsługiwane dla celów tego elementu, przewidziany stan nie perpetuate się do innych elementów wzdłuż trasy zdarzenia.Although you can mark the MouseLeftButtonDown event as handled for purposes of this element, the handled state does not perpetuate to other elements along the event route. Można jednak oznaczyć zdarzenie jako obsłużone w celu uniemożliwienia wywoływania ogólnych programów obsługi wystąpień (tych, które nie zostały określone handledEventsToo ).However, you might want to mark the event as handled in order to prevent general instance handlers (those that did not specify handledEventsToo) from being invoked.

Domyślna implementacja ogólnej obsługi zdarzeń myszy w programie UIElement nasłuchuje Mouse.MouseDown i konwertuje ją na odpowiednie zdarzenie lokalne.The default implementation for general mouse event handling in UIElement listens for Mouse.MouseDown and converts it to an appropriate local event. Jeśli chcesz przesłonić tę logikę, należy utworzyć klasę pochodną.If you want to override this logic, you must create a derived class. W konstruktorze statycznym klasy pochodnej Zarejestruj procedurę obsługi klasy alternatywnej dla Mouse.MouseDown .In the static constructor of your derived class, register an alternative class handler for Mouse.MouseDown. Nie można zmienić zachowania obsługi myszy UIElement przez zastąpienie OnMouseLeftButtonDown .You cannot change the mouse handling behavior of UIElement by overriding OnMouseLeftButtonDown.

Alternatywnie można zastąpić tę metodę, aby zmienić obsługę zdarzeń dla określonego stanu myszy.Alternatively, you can override this method in order to change event handling for a specific mouse state. Niezależnie od tego, czy chcesz wywołać implementację podstawową, zależy od danego scenariusza.Whether you choose to call the base implementation depends on your scenario. Niepowodzenie wywołania elementu Base powoduje wyłączenie domyślnej obsługi danych wejściowych dla tego zdarzenia myszy w klasach nadrzędnych, które również powinny być wywoływane OnMouseLeftButtonDown .Failing to call base disables default input handling for that mouse event on ancestor classes that also expect to invoke OnMouseLeftButtonDown. Na przykład można dziedziczyć z Button klasy pochodnej i zastąpić ją OnMouseLeftButtonDown bez wywoływania podstawowej implementacji, jednak to zastąpienie spowoduje wyłączenie Click zdarzenia.For example, you can derive from Button and override OnMouseLeftButtonDown in your derived class without calling the base implementation; however, this override disables the Click event.

Dotyczy