UIElement.OnPreviewMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływane, gdy nieobsłużone PreviewMouseLeftButtonUp zdarzenie osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewMouseLeftButtonUp routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected:
 virtual void OnPreviewMouseLeftButtonUp(System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs ^ e);
protected virtual void OnPreviewMouseLeftButtonUp (System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e);
abstract member OnPreviewMouseLeftButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
override this.OnPreviewMouseLeftButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnPreviewMouseLeftButtonUp (e As MouseButtonEventArgs)

Parametry

e
MouseButtonEventArgs

MouseButtonEventArgsZawierający dane zdarzenia.The MouseButtonEventArgs that contains the event data. Dane zdarzenia zgłaszają, że został wystawiony lewy przycisk myszy.The event data reports that the left mouse button was released.

Uwagi

PreviewMouseLeftButtonUpZdarzenie wydaje się kierować trasą tunelowania, ale rzeczywiście podróżuje w sposób pośredni.The PreviewMouseLeftButtonUp event appears to travel a tunneling route but actually travels in an indirect way. Mouse.PreviewMouseUp to zdarzenie bazowe, które jest trasowane przez tunel, a każdy z nich jest UIElement używany do wywołania bezpośredniego kierowanego zdarzenia do trasy zdarzeń PreviewMouseLeftButtonUp .Mouse.PreviewMouseUp is the underlying event that is tunnel routed, and each UIElement along the event route uses identical handling to raise the direct routed event PreviewMouseLeftButtonUp. Mimo że można oznaczyć PreviewMouseLeftButtonUp zdarzenie jako obsługiwane dla celów tego elementu, przewidziany stan nie perpetuate się do innych elementów wzdłuż trasy zdarzenia.Although you can mark the PreviewMouseLeftButtonUp event as handled for purposes of this element, the handled state does not perpetuate to other elements along the event route. Można jednak oznaczyć zdarzenie jako obsłużone w celu uniemożliwienia wywoływania ogólnych programów obsługi wystąpień (tych, które nie zostały określone handledEventsToo ).However, you might want to mark the event as handled in order to prevent general instance handlers (those that did not specify handledEventsToo) from being invoked.

Domyślna implementacja ogólnej obsługi zdarzeń myszy w programie UIElement nasłuchuje Mouse.PreviewMouseUp i konwertuje ją na odpowiednie zdarzenie lokalne.The default implementation for general mouse event handling in UIElement listens for Mouse.PreviewMouseUp and converts it to an appropriate local event. Jeśli chcesz przesłonić tę logikę, należy utworzyć klasę pochodną.If you want to override this logic, you must create a derived class. W konstruktorze statycznym klasy pochodnej Zarejestruj procedurę obsługi klasy alternatywnej dla Mouse.PreviewMouseUp .In the static constructor of your derived class, register an alternative class handler for Mouse.PreviewMouseUp. Nie można zmienić zachowania obsługi myszy UIElement przez zastąpienie OnPreviewMouseLeftButtonUp .You cannot change the mouse handling behavior of UIElement by overriding OnPreviewMouseLeftButtonUp.

Dotyczy