UIElement.OnVisualParentChanged(DependencyObject) Metoda

Definicja

Wywoływany, gdy element nadrzędny tego UIElement zgłasza zmianę podstawowego elementu nadrzędnego Visual.Invoked when the parent element of this UIElement reports a change to its underlying visual parent.

protected public:
 override void OnVisualParentChanged(System::Windows::DependencyObject ^ oldParent);
protected internal override void OnVisualParentChanged (System.Windows.DependencyObject oldParent);
override this.OnVisualParentChanged : System.Windows.DependencyObject -> unit
Protected Friend Overrides Sub OnVisualParentChanged (oldParent As DependencyObject)

Parametry

oldParent
DependencyObject

Poprzedni element nadrzędny.The previous parent. Może to być podane jako null, jeśli DependencyObject nie miał wcześniej elementu nadrzędnego.This may be provided as null if the DependencyObject did not have a parent element previously.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Jeśli zastąpisz tę metodę, zawsze Wywołaj implementację podstawową.If you override this method, always call the base implementation. Domyślna implementacja podstawowa wykonuje pewną wewnętrzną konserwację stanu właściwości odwrotnej.The default base implementation performs some internal maintenance of reverse-inherited property state. Niepowodzenie wywołania podstawowej implementacji spowoduje unieważnienie tego stanu.Failing to call the base implementation will invalidate this state.

Ta metoda przesłania OnVisualParentChanged(DependencyObject).This method overrides OnVisualParentChanged(DependencyObject). FrameworkElement i Window oba również przesłaniają UIElement implementację OnVisualParentChanged(DependencyObject)i Window zamknięcia.FrameworkElement and Window both also override the UIElement implementation of OnVisualParentChanged(DependencyObject), and Window seals it.

Dotyczy