UIElement.PersistId Właściwość

Definicja

Przestroga

PersistId is an obsolete property and may be removed in a future release. The value of this property is not defined.

Pobiera wartość, która jednoznacznie identyfikuje ten element.Gets a value that uniquely identifies this element.

public:
 property int PersistId { int get(); };
[System.Obsolete("PersistId is an obsolete property and may be removed in a future release.  The value of this property is not defined.")]
public int PersistId { get; }
[<System.Obsolete("PersistId is an obsolete property and may be removed in a future release.  The value of this property is not defined.")>]
member this.PersistId : int
Public ReadOnly Property PersistId As Integer

Wartość właściwości

Int32

Unikatowy identyfikator dla tego elementu.The unique identifier for this element.

Atrybuty

Uwagi

PersistId jednoznacznie identyfikuje każdy element.PersistId uniquely identifies each element. Element zachowuje się tak samo za PersistId każdym razem, gdy Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML) jest załadowana taka sama wartość (łącznie z reprezentacją binarną).An element keeps the same PersistId every time the same Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML) is loaded (including binary representations). Ten identyfikator jest używany do wewnętrznego ładowania, analizowania i serializacji.This identifier is used for internal loading, parsing and serialization requirements. Nie jest przeznaczona do użycia w kodzie aplikacji.It is not intended to be used by your application code.

Ta właściwość nie ma relacji z GetHashCode wynikiem dla danego wystąpienia.This property has no relationship to the GetHashCode result for any given instance.

Dotyczy