UIElement.PredictFocus(FocusNavigationDirection) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca element, który otrzymuje fokus dla określonego kierunku przechodzenia fokusu, bez faktycznego przesuwania fokusu do tego elementu.When overridden in a derived class, returns the element that would receive focus for a specified focus traversal direction, without actually moving focus to that element.

public:
 virtual System::Windows::DependencyObject ^ PredictFocus(System::Windows::Input::FocusNavigationDirection direction);
public virtual System.Windows.DependencyObject PredictFocus (System.Windows.Input.FocusNavigationDirection direction);
abstract member PredictFocus : System.Windows.Input.FocusNavigationDirection -> System.Windows.DependencyObject
override this.PredictFocus : System.Windows.Input.FocusNavigationDirection -> System.Windows.DependencyObject
Public Overridable Function PredictFocus (direction As FocusNavigationDirection) As DependencyObject

Parametry

direction
FocusNavigationDirection

Kierunek żądanego przechodzenia fokusu.The direction of the requested focus traversal.

Zwraca

DependencyObject

Element, który uzyskał fokus, jeśli MoveFocus(TraversalRequest) został faktycznie wywołany.The element that would have received focus if MoveFocus(TraversalRequest) were actually invoked.

Uwagi

Domyślna implementacja tej metody w tej klasie jest niekompletna i zawsze zwraca wartość null .The default implementation of this method in this class is incomplete, and always returns null.

Dotyczy

Zobacz też