UIElement.PreviewQueryContinueDrag Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie stanu przycisku klawiatury lub myszy podczas operacji przeciągania i upuszczania.Occurs when there is a change in the keyboard or mouse button state during a drag-and-drop operation.

public:
 event System::Windows::QueryContinueDragEventHandler ^ PreviewQueryContinueDrag;
public event System.Windows.QueryContinueDragEventHandler PreviewQueryContinueDrag;
member this.PreviewQueryContinueDrag : System.Windows.QueryContinueDragEventHandler 
Public Custom Event PreviewQueryContinueDrag As QueryContinueDragEventHandler 

Typ zdarzenia

QueryContinueDragEventHandler

Uwagi

PreviewQueryContinueDragZdarzenie włącza Źródło przeciągania, aby zadeklarować, czy operacja przeciągania i upuszczania powinna zostać anulowana.The PreviewQueryContinueDrag event enables the drag source to declare whether the drag-and-drop operation should be canceled.

To zdarzenie tworzy alias dla DragDrop.PreviewQueryContinueDrag dołączonego zdarzenia dla tej klasy, więc PreviewQueryContinueDrag jest częścią listy składowych klasy, gdy UIElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the DragDrop.PreviewQueryContinueDrag attached event for this class, so that PreviewQueryContinueDrag is part of the class members list when UIElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do PreviewQueryContinueDrag zdarzenia są dołączone do powiązanego DragDrop.PreviewQueryContinueDrag dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the PreviewQueryContinueDrag event are attached to the underlying DragDrop.PreviewQueryContinueDrag attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewQueryContinueDragEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate QueryContinueDragEventHandler

Dotyczy