UIElement.PreviewTextInput Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ten element Pobiera tekst w sposób niezależny od urządzenia.Occurs when this element gets text in a device-independent manner.

public:
 virtual event System::Windows::Input::TextCompositionEventHandler ^ PreviewTextInput;
public event System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler PreviewTextInput;
member this.PreviewTextInput : System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler 
Public Custom Event PreviewTextInput As TextCompositionEventHandler 

Implementuje

Uwagi

Zdarzenie PreviewTextInput umożliwia składnikowi lub aplikacji nasłuchiwanie danych tekstowych w sposób niezależny od urządzenia.The PreviewTextInput event allows a component or application to listen for text input in a device-independent manner. Klawiatura jest podstawowym środkiem PreviewTextInput; Jednak funkcje mowy, pisma ręcznego i inne urządzenia wejściowe mogą również generować PreviewTextInput.The keyboard is the primary means of PreviewTextInput; but speech, handwriting, and other input devices can also generate PreviewTextInput.

Ze względu na kombinacje klawiszy — w domyślnych klawiaturach lub za pomocą edytorów metod wejściowych — wiele kluczowych zdarzeń może wywoływać tylko jedno zdarzenie wejściowe tekstu.Because of key combinations - either in default keyboards or through input method editors - multiple key events may raise just one text input event.

To zdarzenie tworzy alias dla TextCompositionManager.PreviewTextInput dołączonego zdarzenia dla tej klasy, tak że PreviewTextInput jest częścią listy składowych klasy, gdy UIElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the TextCompositionManager.PreviewTextInput attached event for this class, so that PreviewTextInput is part of the class members list when UIElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do zdarzenia PreviewTextInput są dołączone do bazowego TextCompositionManager.PreviewTextInput dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the PreviewTextInput event are attached to the underlying TextCompositionManager.PreviewTextInput attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewTextInputEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowaniaTunneling
DelegateDelegate TextCompositionEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie propagacji jest TextInput.The corresponding bubbling event is TextInput.

  • Zastąp OnPreviewTextInput, aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnPreviewTextInput to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy

Zobacz też