UIElement.PreviewTouchMove Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy palec jest przenoszony na ekranie, gdy palcem znajduje się nad tym elementem.Occurs when a finger moves on the screen while the finger is over this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ PreviewTouchMove;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> PreviewTouchMove;
member this.PreviewTouchMove : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event PreviewTouchMove As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewTouchMoveEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowaniaTunneling
DelegateDelegate EventHandler<TEventArgs> typu TouchEventArgs.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Odpowiednie zdarzenie propagacji jest TouchMove.The corresponding bubbling event is TouchMove.

  • Zastąp OnPreviewTouchMove, aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnPreviewTouchMove to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy