UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs) Metoda

Definicja

Wywołuje określone zdarzenie kierowane.Raises a specific routed event. Wartość RoutedEvent do wyniesienia jest identyfikowana w ramach RoutedEventArgs podanego wystąpienia (jako RoutedEvent Właściwość danych zdarzenia).The RoutedEvent to be raised is identified within the RoutedEventArgs instance that is provided (as the RoutedEvent property of that event data).

public:
 virtual void RaiseEvent(System::Windows::RoutedEventArgs ^ e);
public void RaiseEvent (System.Windows.RoutedEventArgs e);
abstract member RaiseEvent : System.Windows.RoutedEventArgs -> unit
override this.RaiseEvent : System.Windows.RoutedEventArgs -> unit
Public Sub RaiseEvent (e As RoutedEventArgs)

Parametry

e
RoutedEventArgs

A RoutedEventArgs , który zawiera dane zdarzenia, a także identyfikuje zdarzenie do wywołania.A RoutedEventArgs that contains the event data and also identifies the event to raise.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład tworzy dane zdarzenia, dołącza identyfikator zdarzenia do danych, a następnie używa wystąpienia danych zdarzenia do wywołania niestandardowego zdarzenia kierowanego.The following example creates event data, appends the event identifier to the data, and then uses the event data instance to raise a custom routed event.

void RaiseTapEvent()
{
    RoutedEventArgs newEventArgs = new RoutedEventArgs(MyButtonSimple.TapEvent);
    RaiseEvent(newEventArgs);
}
Private Sub RaiseTapEvent()
  Dim newEventArgs As New RoutedEventArgs(MyButtonSimple.TapEvent)
  MyBase.RaiseEvent(newEventArgs)
End Sub

Uwagi

eParametr jest wpisywany jako wspólny typ podstawowy dla wszystkich danych zdarzeń kierowanych, jednak dane zdarzenia powinny być określane jako najbardziej specyficzny typ danych zdarzenia, który jest dostępny dla zdarzenia, ponieważ RoutedEventArgs klasy pochodne zawierają rzeczywiste specyficzne właściwości danych, które są przeznaczone dla konkretnego zdarzenia, gdy zostanie zgłoszone.The e parameter is typed as the common base type for all routed event data; however, the event data should be given as the most specific event data type that is available for the event being raised, because RoutedEventArgs derived classes contain the actual specific data properties that are intended for the specific event when it is raised.

RoutedEventArgs nie jest tylko właściwościami stanu zdarzenia; identyfikuje także, które zdarzenie zostało podniesione.RoutedEventArgs is not just the state properties for the event; it also identifies which routed event to raise. Ten wzorzec podnoszenia zdarzeń i dane zdarzeń kierowanych różnią się w zależności od zdarzeń środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR) i klas danych, które zwykle zawierają właściwości, które są związane ze zdarzeniem.This event-raising pattern and the routed event data both differ from common language runtime (CLR) events and data classes, which typically just contain properties that are related to the event.

Dotyczy