UIElement.StylusMove Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy pióro jest przenoszone nad tym elementem.Occurs when the stylus moves over this element. Aby zgłosić to zdarzenie, pióro musi zostać przeniesione przez dyskretyzatora.The stylus must move while on the digitizer to raise this event. W przeciwnym razie StylusInAirMove jest zgłaszane.Otherwise, StylusInAirMove is raised instead.

public:
 virtual event System::Windows::Input::StylusEventHandler ^ StylusMove;
public event System.Windows.Input.StylusEventHandler StylusMove;
member this.StylusMove : System.Windows.Input.StylusEventHandler 
Public Custom Event StylusMove As StylusEventHandler 

Typ zdarzenia

StylusEventHandler

Implementuje

Uwagi

To zdarzenie tworzy alias dla Stylus.StylusMove dołączonego zdarzenia dla tej klasy, więc StylusMove jest częścią listy składowych klasy, gdy UIElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the Stylus.StylusMove attached event for this class, so that StylusMove is part of the class members list when UIElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do StylusMove zdarzenia są dołączone do powiązanego Stylus.StylusMove dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the StylusMove event are attached to the underlying Stylus.StylusMove attached event and receive the same event data instance.

W określonej relacji istnieje dotyk, mysz i dane wejściowe pióra.Touch, mouse, and stylus input exist in a particular relationship. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o danych wejściowych.For more information, see Input Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field StylusMoveEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate StylusEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie tunelowania to PreviewStylusMove .The corresponding tunneling event is PreviewStylusMove.

  • Przesłoń OnStylusMove , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnStylusMove to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy