UIElement.TouchEnter Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy nastąpi przejście z zewnątrz do wewnątrz granic tego elementu.Occurs when a touch moves from outside to inside the bounds of this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ TouchEnter;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> TouchEnter;
member this.TouchEnter : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event TouchEnter As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<TouchEventArgs>

Uwagi

To zdarzenie jest zawsze zgłaszane, niezależnie od tego, czy urządzenie dotykowe jest przechwytywane do tego elementu.This event is always raised, whether or not the touch device is captured to this element.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field TouchEnterEvent
Strategia routinguRouting strategy DirectDirect
DelegatDelegate EventHandler<TEventArgs> typu TouchEventArgs.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Przesłoń OnTouchEnter , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnTouchEnter to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy