UIElement.UidProperty Pole

Definicja

Identyfikuje Uid Właściwość zależności.Identifies the Uid dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ UidProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty UidProperty;
 staticval mutable UidProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly UidProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy