UIElement.UpdateLayout Metoda

Definicja

Zapewnia, że wszystkie elementy wizualne elementów podrzędnych tego elementu są prawidłowo aktualizowane na potrzeby układu.Ensures that all visual child elements of this element are properly updated for layout.

public:
 void UpdateLayout();
public void UpdateLayout ();
member this.UpdateLayout : unit -> unit
Public Sub UpdateLayout ()

Uwagi

Po wywołaniu tej metody elementy z IsMeasureValid false lub IsArrangeValid false będą wywoływały charakterystyczne dla elementu MeasureCore i ArrangeCore metody, które wymuszają aktualizację układu, a wszystkie obliczone rozmiary będą weryfikowane.When you call this method, elements with IsMeasureValidfalse or IsArrangeValidfalse will call element-specific MeasureCore and ArrangeCore methods, which forces layout update, and all computed sizes will be validated.

Wywołanie tej metody nie ma wpływu, jeśli układ nie jest zmieniony lub nie jest on nieprawidłowy ani układ, ani stan pomiaru układu.Calling this method has no effect if layout is unchanged, or if neither arrangement nor measurement state of a layout is invalid. Jeśli jednak układ jest nieprawidłowy w dowolnym aspekcie, UpdateLayout wywołanie spowoduje ponowne wykonanie całego układu.However, if layout is invalid in either respect, the UpdateLayout call will redo the entire layout. W związku z tym należy unikać wywoływania UpdateLayout po każdej zmianie przyrostowej i pomocniczej w drzewie elementów.Therefore, you should avoid calling UpdateLayout after each incremental and minor change in the element tree. Układ układu będzie przedłużony do układu elementu, przy użyciu algorytmu, który równoważy wydajność i walutę oraz z strategią ważenia, aby odroczyć zmiany katalogów głównych do momentu, gdy wszystkie elementy podrzędne są prawidłowe.The layout system will perform element layout in a deferred manner, using an algorithm that balances performance and currency, and with a weighting strategy to defer changes to roots until all child elements are valid. Należy wywołać tylko wtedy UpdateLayout , gdy absolutnie potrzebujesz zaktualizowanych rozmiarów i pozycji, a dopiero po upewnieniu się, że wszystkie zmiany właściwości, które kontrolują, i które mogą wpływać na układ, zostały wykonane.You should only call UpdateLayout if you absolutely need updated sizes and positions, and only after you are certain that all changes to properties that you control and that may affect layout are completed.

Dotyczy

Zobacz też