UIElement.Visibility Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia widoczność interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) tego elementu.Gets or sets the interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) visibility of this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

public:
 property System::Windows::Visibility Visibility { System::Windows::Visibility get(); void set(System::Windows::Visibility value); };
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.None, Readability=System.Windows.Readability.Unreadable)]
public System.Windows.Visibility Visibility { get; set; }
member this.Visibility : System.Windows.Visibility with get, set
Public Property Visibility As Visibility

Wartość właściwości

Visibility

Wartość wyliczenia.A value of the enumeration. Wartością domyślną jest Visible.The default value is Visible.

Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie jest implementowana procedura obsługi, która odwołuje się do dwóch różnych nazwanych przycisków, które są przeznaczone do wzajemnie wykluczających się par w interfejsie użytkownika.The following example implements a handler that references two different named buttons that are intended to be a mutually exclusive pair in the user interface. Przed uruchomieniem rzeczywistej logiki programu skojarzonej z przyciskiem sam przycisk jest ustawiony na Visibility.Hidden, a drugi przycisk w parze jest ustawiony na Visibility.Visible.Prior to running the actual program logic associated with the button, the button itself is set to be Visibility.Hidden, and the other button in the pair is set to Visibility.Visible.

private void PlayMedia(object sender, MouseButtonEventArgs args)
{
  pauseBTN.Visibility = Visibility.Visible;
  playBTN.Visibility = Visibility.Collapsed;

  media.SpeedRatio = 1.0;
  media.Play();
}
Private Sub PlayMedia(ByVal sender As Object, ByVal args As MouseButtonEventArgs)
  pauseBTN.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible
  playBTN.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed

  media.SpeedRatio = 1.0
  media.Play()

End Sub

Uwagi

Ustawienie tej właściwości wpływa na wartość IsVisible, co z kolei może spowodować wystąpienie zdarzenia IsVisibleChanged.Setting this property affects the value of IsVisible, which in turn may raise the IsVisibleChanged event. Jednak IsVisible ma inne czynniki wpływające na to, na przykład ustawienia widoczności elementów nadrzędnych, które je zawierają.However, IsVisible has other factors that influence it, for instance the visibility settings of parents that contain it.

Elementy, w których Visibility nie Visible, nie uczestniczą w zdarzeniach wejściowych (lub poleceniach), nie wpływają na miarę ani nie są w kolejności tabulatorów i nie będą raportowane w teście trafień.Elements where Visibility is not Visible do not participate in input events (or commands), do not influence either the Measure or Arrange passes of layout, are not in a tab sequence, and will not be reported in hit testing.

W przypadku dziedziczenia przez Window lub klasy pochodne Window ponownie definiuje domyślną wartość tej właściwości, która ma być Collapsed.When inherited by Window or its derived classes, Window redefines the default value of this property to be Collapsed. Ma to wpływ na to, że nie uruchomiono przebiegu miary układu na początkowo utworzonym Windowi RenderSize zwraca (0, 0).This has the effect of not running the Measure pass of layout on an initially created Window, and RenderSize returns (0,0). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Window.For details, see Window. Popup również ponownie definiuje wartość domyślną, która ma być Collapsed, z podobnym zachowaniem dotyczącym Popup i jego klas pochodnych.Popup also redefines the default value to be Collapsed, with similar resulting behavior for Popup and its derived classes.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field VisibilityProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true NoneNone

Dotyczy

Zobacz też