WindowCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję Window obiektów.Represents a collection of Window objects. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class WindowCollection sealed : System::Collections::ICollection
public sealed class WindowCollection : System.Collections.ICollection
type WindowCollection = class
    interface ICollection
    interface IEnumerable
Public NotInheritable Class WindowCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
WindowCollection
Implementuje

Konstruktory

WindowCollection()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy WindowCollection.Initializes a new instance of the WindowCollection class.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę Window obiektów zawartych w WindowCollection .Gets the number of Window objects contained in the WindowCollection.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy WindowCollection obiekt jest bezpieczny wątkowo.Gets a value indicating whether the WindowCollection object is thread safe.

Item[Int32]

Pobiera Window obiekt lub NavigationWindow o określonym indeksie.Gets the Window or NavigationWindow object at the specified index.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

Metody

CopyTo(Window[], Int32)

Kopiuje każdy Window obiekt w kolekcji do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu.Copies each Window object in the collection to an array, starting from the specified index.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca element IEnumerator , którego można użyć do wyliczenia Window obiektów w kolekcji.Returns an IEnumerator that you can use to enumerate the Window objects in the collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz CopyTo(Array, Int32) .For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy