ActivityPreviewDesigner.OnContainedActivitiesChanged(ActivityCollectionChangeEventArgs) Metoda

Definicja

Powiadamia projektanta o zmianie liczby działań zawartych w elemencie ActivityPreviewDesigner .Notifies the designer that the number of activities contained in the ActivityPreviewDesigner has changed.

protected:
 override void OnContainedActivitiesChanged(System::Workflow::ComponentModel::ActivityCollectionChangeEventArgs ^ listChangeArgs);
protected override void OnContainedActivitiesChanged (System.Workflow.ComponentModel.ActivityCollectionChangeEventArgs listChangeArgs);
override this.OnContainedActivitiesChanged : System.Workflow.ComponentModel.ActivityCollectionChangeEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnContainedActivitiesChanged (listChangeArgs As ActivityCollectionChangeEventArgs)

Parametry

listChangeArgs
ActivityCollectionChangeEventArgs

ActivityCollectionChangeEventArgsZawierający dane zdarzenia.The ActivityCollectionChangeEventArgs that contains the event data.

Wyjątki

listChangeArgs zawiera odwołanie o wartości null ( Nothing w Visual Basic).listChangeArgs contains a null reference (Nothing in Visual Basic).

Uwagi

listChangeArgs zawiera projektantów działań, które zostały dodane i usunięte z programu ActivityPreviewDesigner .listChangeArgs contains the activity designers that have been added and removed from the ActivityPreviewDesigner. OnContainedActivitiesChanged aktualizuje zlecenia projektanta skojarzone z ActivityPreviewDesigner i modyfikuje układ projektanta na powierzchni projektowej przepływu pracy.OnContainedActivitiesChanged updates the designer verbs associated with the ActivityPreviewDesigner and modifies the designer layout on the workflow design surface.

Dotyczy