ActivityHandlerDescriptor Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

public value class ActivityHandlerDescriptor
[System.Serializable]
public struct ActivityHandlerDescriptor
[System.Obsolete("The System.Workflow.* types are deprecated.  Instead, please use the new types from System.Activities.*")]
[System.Serializable]
public struct ActivityHandlerDescriptor
type ActivityHandlerDescriptor = struct
Public Structure ActivityHandlerDescriptor
Dziedziczenie
ActivityHandlerDescriptor
Atrybuty

Uwagi

Uwaga

W tym materiale omówiono przestarzałe typy i przestrzenie nazw.This material discusses types and namespaces that are obsolete. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przestarzałe typy w Windows Workflow Foundation 4,5.For more information, see Deprecated Types in Windows Workflow Foundation 4.5.

Pola

Name

DependencyProperty Reprezentuje nazwę metody obsługi.The DependencyProperty representing the name of the handler method.

Token

DependencyProperty Reprezentuje identyfikator tokenu metadanych CLR dla metody obsługi.The DependencyProperty representing the CLR metadata token identifier for the handler method.

Dotyczy