IWorkflowDebugger.BeforeHandlerInvoked(Guid, Guid, String, ActivityHandlerDescriptor) Metoda

Definicja

Wywoływana przed wywołaniem programu obsługi w kodzie, który ma zostać wywołany.Called before a handler in the code-beside is about to be invoked.

public:
 void BeforeHandlerInvoked(Guid programId, Guid scheduleTypeId, System::String ^ activityQualifiedName, System::Workflow::Runtime::DebugEngine::ActivityHandlerDescriptor handlerMethod);
public void BeforeHandlerInvoked (Guid programId, Guid scheduleTypeId, string activityQualifiedName, System.Workflow.Runtime.DebugEngine.ActivityHandlerDescriptor handlerMethod);
abstract member BeforeHandlerInvoked : Guid * Guid * string * System.Workflow.Runtime.DebugEngine.ActivityHandlerDescriptor -> unit
Public Sub BeforeHandlerInvoked (programId As Guid, scheduleTypeId As Guid, activityQualifiedName As String, handlerMethod As ActivityHandlerDescriptor)

Parametry

programId
Guid

Wygenerowane Guid wewnętrznie skojarzone WorkflowRuntime z wystąpieniem.An internally generated Guid associated with a WorkflowRuntime instance.

scheduleTypeId
Guid

Wygenerowane Guid wewnętrznie skojarzone z typem przepływu pracy.An internally generated Guid associated with a workflow type.

activityQualifiedName
String

A String zawierająca w pełni kwalifikowaną nazwę bieżącego działania.A String containing the fully qualified name of the current activity.

handlerMethod
ActivityHandlerDescriptor

ActivityHandlerDescriptor Zawierający informacje dotyczące metody obsługi kodu, która ma zostać wywołana.An ActivityHandlerDescriptor that contains the information regarding the code-beside handler method that is about to be invoked.

Dotyczy