WorkflowDebuggerSteppingOption Wyliczenie

Definicja

Przestroga

The System.Workflow.* types are deprecated. Instead, please use the new types from System.Activities.*

Określa, w jaki sposób debuger przepływu pracy będzie przechodził przez współbieżne wykonywanie działań podrzędnych działania złożonego.Specifies how the workflow debugger will step through concurrently executing child activities of a composite activity.

public enum class WorkflowDebuggerSteppingOption
public enum WorkflowDebuggerSteppingOption
[System.Obsolete("The System.Workflow.* types are deprecated.  Instead, please use the new types from System.Activities.*")]
public enum WorkflowDebuggerSteppingOption
type WorkflowDebuggerSteppingOption = 
[<System.Obsolete("The System.Workflow.* types are deprecated.  Instead, please use the new types from System.Activities.*")>]
type WorkflowDebuggerSteppingOption = 
Public Enum WorkflowDebuggerSteppingOption
Dziedziczenie
WorkflowDebuggerSteppingOption
Atrybuty

Pola

Concurrent 1

Działania podrzędne będą debugowane współbieżnie.The child activities will be debugged concurrently.

Sequential 0

Działania podrzędne będą debugowane sekwencyjnie.The child activities will be debugged sequentially.

Uwagi

Uwaga

W tym materiale omówiono przestarzałe typy i przestrzenie nazw.This material discusses types and namespaces that are obsolete. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przestarzałe typy w Windows Workflow Foundation 4,5.For more information, see Deprecated Types in Windows Workflow Foundation 4.5.

To wyliczenie jest używane z WorkflowDebuggerSteppingAttribute atrybutem do definiowania następujących dwóch zachowań:This enumeration is used with the WorkflowDebuggerSteppingAttribute attribute to define the following two behaviors:

  • Jednoczesne wykonywanie kroków.Concurrent stepping. Ten tryb wykonywania krok po kroku umożliwia przechodzenie i debugowanie współbieżnie wykonywanych działań w przepływie pracy.This mode of stepping enables you to step through and debug concurrently executing activities in the workflow. Po wybraniu tej opcji można zauważyć, że zmiana w kontroli odbywa się, gdy jednocześnie wykonywane są działania wykonywane w ramach przepływu pracy.With this option, you will notice that a change in control occurs when concurrently executing activities run within the workflow.

  • Sekwencyjne wykonywanie kroków.Sequential stepping. Ten tryb wykonywania krok po kroku umożliwia przechodzenie i debugowanie określonej gałęzi działania złożonego, takiego jak ParallelActivity lub ConditionedActivityGroup działania.This mode of stepping enables you to step through and debug a particular branch of a composite activity, such as the ParallelActivity or the ConditionedActivityGroup activity. Gdy ta opcja jest używana do debugowania, nie należy zauważyć, że zmiana w kontroli występuje ze względu na współbieżne wykonywanie innych działań w przepływie pracy.When you use this option to debug, you will not notice that a change in control occurs due to concurrent execution of other activities in the workflow. Debuger wykonuje tylko kroki wykonywane przez działania w obecnie wybranej gałęzi, podczas gdy inne działania w przepływie pracy mogą być wykonywane współbieżnie.The debugger only steps through the activities in the currently selected branch while other activities in the workflow may be executing concurrently. Na przykład domyślnie do wykonywania kroków są używane gałęzie z lewej strony w ParallelActivity działaniu i pierwsze działanie podrzędne działania ConditionedActivityGroup .For example, by default, the leftmost branch in a ParallelActivity activity and the first child activity of a ConditionedActivityGroup activity are used for stepping. Jeśli interesuje Cię debugowanie dowolnego innego rozgałęzienia lub działania podrzędnego, w tym rozgałęzieniu lub działaniu podrzędnym musi być umieszczony jawny punkt przerwania.If you are interested in debugging any other branch or child activity, an explicit breakpoint must be placed on that branch or child activity. W przypadku wyzwolenia punktu przerwania kontynuuje wykonywanie kroków w tej gałęzi.Stepping continues in that branch when the breakpoint is triggered.

Dotyczy