Extensions.Nodes<T>(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Zwraca kolekcję węzłów podrzędnych każdego dokumentu i elementu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the child nodes of every document and element in the source collection.

public:
generic <typename T>
 where T : System::Xml::Linq::XContainer[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Xml::Linq::XNode ^> ^ Nodes(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ source);
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Xml.Linq.XNode> Nodes<T> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<T> source) where T : System.Xml.Linq.XContainer;
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Xml.Linq.XNode> Nodes<T> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<T?> source) where T : System.Xml.Linq.XContainer;
static member Nodes : seq<'T (requires 'T :> System.Xml.Linq.XContainer)> -> seq<System.Xml.Linq.XNode> (requires 'T :> System.Xml.Linq.XContainer)
<Extension()>
Public Function Nodes(Of T As XContainer) (source As IEnumerable(Of T)) As IEnumerable(Of XNode)
<Extension()>
Public Iterator Function Nodes(Of T As XContainer) (source As IEnumerable(Of T)) As IEnumerable(Of XNode)

Parametry typu

T

Typ obiektów w source , z ograniczeniami XContainer .The type of the objects in source, constrained to XContainer.

Parametry

source
IEnumerable<T>

IEnumerable<T>Z programu zawierającego XNode kolekcję źródłową.An IEnumerable<T> of XNode that contains the source collection.

Zwraca

IEnumerable<XNode>

Z IEnumerable<T> XNode węzłów podrzędnych każdego dokumentu i elementu w kolekcji źródłowej.An IEnumerable<T> of XNode of the child nodes of every document and element in the source collection.

Przykłady

Poniższy przykład pobiera wszystkie węzły podrzędne dla każdego węzła w kolekcji elementów o nazwie Child .The following example retrieves all of the child nodes for every node in a collection of elements with the name of Child.

XElement xmlTree = XElement.Parse( 
  @"<Root><Child>aaa<GrandChild>Text</GrandChild>bbb</Child>" + 
  @"<Child>ccc<GrandChild>Text</GrandChild>ddd</Child></Root>"); 
IEnumerable<XNode> nodes = xmlTree.Elements("Child").Nodes(); 

foreach (XNode node in nodes) 
{ 
  switch (node.NodeType) 
  { 
    case XmlNodeType.Element: 
      Console.WriteLine("Element: {0}", ((XElement)node).Name); 
      break; 
    case XmlNodeType.Text: 
      Console.WriteLine("Text: {0}", ((XText)node).Value); 
      break; 
  } 
} 
Dim xmlTree As XElement = _ 
  <Root> 
    <Child>aaa<GrandChild>Text</GrandChild>bbb</Child> 
    <Child>ccc<GrandChild>Text</GrandChild>ddd</Child> 
  </Root> 

Dim nodes = xmlTree.<Child>.Nodes() 

' Note that XNode uses XmlNodeType, which is in the System.Xml namespace. 
For Each node As XNode In nodes 
  Select Case node.NodeType 
    Case XmlNodeType.Element 
      Console.WriteLine("Element: {0}", DirectCast(node, XElement).Name) 
    Case XmlNodeType.Text 
      Console.WriteLine("Text: {0}", DirectCast(node, XText).Value) 
  End Select 
Next 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Text: aaa 
Element: GrandChild 
Text: bbb 
Text: ccc 
Element: GrandChild 
Text: ddd 

Uwagi

Ta metoda używa odroczonego wykonania.This method uses deferred execution.

Dotyczy

Zobacz też