XComment.NodeType Właściwość

Definicja

Pobiera typ węzła dla tego węzła.Gets the node type for this node.

public:
 virtual property System::Xml::XmlNodeType NodeType { System::Xml::XmlNodeType get(); };
public override System.Xml.XmlNodeType NodeType { get; }
member this.NodeType : System.Xml.XmlNodeType
Public Overrides ReadOnly Property NodeType As XmlNodeType

Wartość właściwości

Typ węzła.The node type. Dla XComment obiektów ta wartość jest Comment.For XComment objects, this value is Comment.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy węzeł komentarza i drukuje jego typ węzła.The following example creates a comment node and prints its node type.

XComment com = new XComment("This is a comment");  
XNode node = com;  
Console.WriteLine(node.NodeType);  
Dim com As XComment = New XComment("This is a comment")  
Dim node As XNode = com  
Console.WriteLine(node.NodeType.ToString())  

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Comment  

Uwagi

Ponieważ wszystkie klasy pochodne od XObject zawierają Właściwość NodeType, można napisać kod, który działa na kolekcjach konkretnej podklasy XObject.Because all classes that derive from XObject contain a NodeType property, you can write code that operates on collections of concrete subclass of XObject. Kod można następnie przetestować dla typu węzła w kolekcji.Your code can then test for the node type of each node in the collection.

Dotyczy

Zobacz też