XComment.Value Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość ciągu tego komentarza.Gets or sets the string value of this comment.

public:
 property System::String ^ Value { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Value { get; set; }
member this.Value : string with get, set
Public Property Value As String

Wartość właściwości

String, który zawiera wartość ciągu tego komentarza.A String that contains the string value of this comment.

Wyjątki

value jest null.The value is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy węzeł komentarz.The following example creates a comment node. Następnie pobiera zawartość węzła komentarz.It then retrieves the contents of the comment node.

XComment com = new XComment("This is a comment");  
Console.WriteLine(com.Value);  
Dim com As XComment = New XComment("This is a comment")  
Console.WriteLine(com.Value)  

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

This is a comment  

Uwagi

W przeciwieństwie do XElement i XAttribute, nie można pobrać zawartości komentarza poprzez rzutowanie go na ciąg.Unlike XElement and XAttribute, you cannot retrieve the contents of a comment by casting it to a string. Zamiast tego należy użyć tej właściwości, aby pobrać zawartość.Instead, you must use this property to retrieve the contents.

Ustawienie tej właściwości spowoduje podnoszenie Changed i Changing zdarzeń.Setting this property will raise the Changed and the Changing events.

Dotyczy

Zobacz też