XElement.EmptySequence Właściwość

Definicja

Pobiera pustą kolekcję elementów.Gets an empty collection of elements.

public:
 static property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Xml::Linq::XElement ^> ^ EmptySequence { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Xml::Linq::XElement ^> ^ get(); };
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Xml.Linq.XElement> EmptySequence { get; }
member this.EmptySequence : seq<System.Xml.Linq.XElement>
Public Shared ReadOnly Property EmptySequence As IEnumerable(Of XElement)

Wartość właściwości

IEnumerable<T> XElement, który zawiera pustą kolekcję.An IEnumerable<T> of XElement that contains an empty collection.

Uwagi

Ta właściwość jest zwykle używana przez implementacje klas podczas pisania metody, która zwraca kolekcję elementów.This property is typically used by class implementers when writing a method that returns a collection of elements. Jeśli metoda nie może zwracać żadnych elementów, można użyć tej właściwości, aby uzyskać pustą kolekcję obiektów XElement.If the method must return no elements, it can use this property to get an empty collection of XElement objects.

Dotyczy

Zobacz też