XElement.NodeType Właściwość

Definicja

Pobiera typ węzła dla tego węzła.Gets the node type for this node.

public:
 virtual property System::Xml::XmlNodeType NodeType { System::Xml::XmlNodeType get(); };
public override System.Xml.XmlNodeType NodeType { get; }
member this.NodeType : System.Xml.XmlNodeType
Public Overrides ReadOnly Property NodeType As XmlNodeType

Wartość właściwości

Typ węzła.The node type. W XElement przypadku obiektów ta Elementwartość to.For XElement objects, this value is Element.

Przykłady

Poniższy przykład używa tej właściwości do drukowania typu węzła elementu.The following example uses this property to print the node type of an element.

XElement el1 = new XElement("Root", "content");  
Console.WriteLine(el1.NodeType);  
Console.WriteLine();  
Dim el1 As XElement = <Root>content</Root>  
Console.WriteLine(el1.NodeType.ToString())  
Console.WriteLine()  

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Element  

Uwagi

Ponieważ wszystkie klasy, które pochodzą XObject od NodeType zawierają właściwość, można napisać kod, który działa na XObjectkolekcjach konkretnej podklasy.Because all classes that derive from XObject contain a NodeType property, you can write code that operates on collections of concrete subclass of XObject. Kod można następnie przetestować dla typu węzła w kolekcji.Your code can then test for the node type of each node in the collection.

Dotyczy

Zobacz też