XElement.Explicit Operator

Definicja

Przeciążenia

Explicit(XElement to Nullable<Int64>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Int64.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Int64.

Explicit(XElement to Nullable<Single>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Single.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Single.

Explicit(XElement to Nullable<TimeSpan>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na TimeSpan.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of TimeSpan.

Explicit(XElement to Nullable<UInt32>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na UInt32.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of UInt32.

Explicit(XElement to Nullable<UInt64>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na UInt64.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of UInt64.

Explicit(XElement to UInt32)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu UInt32na.Cast the value of this XElement to a UInt32.

Explicit(XElement to String)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Stringna.Cast the value of this XElement to a String.

Explicit(XElement to TimeSpan)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu TimeSpanna.Cast the value of this XElement to a TimeSpan.

Explicit(XElement to UInt64)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu UInt64na.Cast the value of this XElement to a UInt64.

Explicit(XElement to Nullable<Int32>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Int32.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Int32.

Explicit(XElement to Single)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Singlena.Cast the value of this XElement to a Single.

Explicit(XElement to Nullable<Guid>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Guid.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Guid.

Explicit(XElement to Nullable<Boolean>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Boolean.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Boolean.

Explicit(XElement to Nullable<Decimal>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Decimal.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Decimal.

Explicit(XElement to Boolean)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Booleanna.Cast the value of this XElement to a Boolean.

Explicit(XElement to DateTime)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu DateTimena.Cast the value of this XElement to a DateTime.

Explicit(XElement to DateTimeOffset)

Rzutowanie wartości tego XAttribute elementu DateTimeOffsetna.Cast the value of this XAttribute to a DateTimeOffset.

Explicit(XElement to Double)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Doublena.Cast the value of this XElement to a Double.

Explicit(XElement to Guid)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Guidna.Cast the value of this XElement to a Guid.

Explicit(XElement to Decimal)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Decimalna.Cast the value of this XElement to a Decimal.

Explicit(XElement to Int64)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Int64na.Cast the value of this XElement to an Int64.

Explicit(XElement to Nullable<Double>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Double.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Double.

Explicit(XElement to Nullable<DateTime>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na DateTime.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of DateTime.

Explicit(XElement to Nullable<DateTimeOffset>)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na DateTimeOffset.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of DateTimeOffset.

Explicit(XElement to Int32)

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Int32na.Cast the value of this XElement to an Int32.

Explicit(XElement to Nullable<Int64>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Int64.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Int64.

public:
 static explicit operator Nullable<long>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<long> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<int64>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Long)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaInt64na. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of Int64.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> Int64A Nullable<T> of Int64 that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej Int64 wartości.The element is not null and does not contain a valid Int64 value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z długą zawartością całkowitą.The following example creates an element with long integer content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. Int64It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Int64.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 9223372036854775807) 
); 
ulong? value = (ulong?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>9223372036854775807</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of ULong) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of ULong)) 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable ulong: value=9223372036854775807 

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<Single>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Single.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Single.

public:
 static explicit operator Nullable<float>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<float> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<single>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Single)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaSinglena. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of Single.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> SingleA Nullable<T> of Single that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej Single wartości.The element is not null and does not contain a valid Single value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element o pojedynczej precyzji zawartości zmiennoprzecinkowej.The following example creates an element with single precision floating point content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. SingleIt then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Single.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 3.402823e38) 
); 
float? value = (float?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable Single: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>3.402823e38</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of Single) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Single)) 
Console.WriteLine("Nullable Single: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable Single: value=3.402823E+38 

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<TimeSpan>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na TimeSpan.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of TimeSpan.

public:
 static explicit operator Nullable<TimeSpan>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<TimeSpan> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<TimeSpan>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of TimeSpan)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaTimeSpanna. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of TimeSpan.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> TimeSpanA Nullable<T> of TimeSpan that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej TimeSpan wartości.The element is not null and does not contain a valid TimeSpan value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością przedziału czasu.The following example creates an element with time span content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. TimeSpanIt then retrieves the value by casting to Nullable<T> of TimeSpan.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", new TimeSpan(1, 5, 30)) 
); 
TimeSpan? value = (TimeSpan?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable TimeSpan: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _ 
  <Root> 
    <Value><%= New TimeSpan(1, 5, 30) %></Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of TimeSpan) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of TimeSpan)) 
Console.WriteLine("Nullable TimeSpan: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable TimeSpan: value=01:05:30 

Uwagi

Przestrzeń wartości atrybutu lub elementu, który zawiera zawartość przedziału czasu, jest ściśle związana z zawartością czasu trwania, zgodnie z opisem w ISO 8601.The value space of an attribute or element that contains time span content is closely related to duration content as described in ISO 8601. Podczas tworzenia atrybutu lub elementu, który zawiera zawartość przedziału czasu, wartości atrybutu lub elementu są formatowane zgodnie ze specyfikacją W3C.When creating an attribute or element that contains time span content, the attribute or element values are formatted per the W3C specification. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji W3C.Please see the W3C specification for more details.

Zachowanie jest swobodny podczas rzutowania na Nullable<T> TimeSpan z z atrybutu lub elementu.Behavior is lax when casting to a Nullable<T> of TimeSpan from an attribute or element. Nawet jeśli wartość atrybutu lub elementu nie jest sformatowana dokładnie dla specyfikacji W3C, wartość jest odpowiednio konwertowana na Nullable<T> z. TimeSpanEven if the attribute or element value is not formatted exactly per the W3C specification, the value is appropriately converted to a Nullable<T> of TimeSpan.

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<UInt32>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na UInt32.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of UInt32.

public:
 static explicit operator Nullable<System::UInt32>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<uint> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<uint32>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of UInteger)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaUInt32na. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of UInt32.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> UInt32A Nullable<T> of UInt32 that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej UInt32 wartości.The element is not null and does not contain a valid UInt32 value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z niepustą zawartością całkowitą.The following example creates an element with unsigned integer content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. UInt32It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of UInt32.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 4294967295) 
); 
uint? value = (uint?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable uint: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>4294967295</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of UInteger) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of UInteger)) 
Console.WriteLine("Nullable uint: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable uint: value=4294967295 

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<UInt64>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na UInt64.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of UInt64.

public:
 static explicit operator Nullable<System::UInt64>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<ulong> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<uint64>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of ULong)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaUInt64na. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of UInt64.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> UInt64A Nullable<T> of UInt64 that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej UInt64 wartości.The element is not null and does not contain a valid UInt64 value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością o nieoznaczonej liczbie całkowitej bez znaku.The following example creates an element with unsigned long integer content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. UInt64It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of UInt64.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 9223372036854775807) 
); 
ulong? value = (ulong?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>9223372036854775807</Value> 
    </Root> 
 
Dim value As Nullable(Of ULong) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of ULong)) 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable ulong: value=9223372036854775807 

Zobacz też

Explicit(XElement to UInt32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu UInt32na.Cast the value of this XElement to a UInt32.

public:
 static explicit operator System::UInt32(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator uint (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> uint32
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As UInteger

Parametry

element
XElement

XElement Do UInt32rzutowania na.The XElement to cast to UInt32.

Zwraca

A UInt32 , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A UInt32 that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej UInt32 wartości.The element does not contain a valid UInt32 value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z niepustą zawartością całkowitą.The following example creates an element with unsigned integer content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na UInt32.It then retrieves the value by casting to UInt32.

XElement root = new XElement("Root", 4294967295); 
uint value = (uint)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>4294967295</Root> 
Dim value As UInteger = CUInt(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

value=4294967295 

Zobacz też

Explicit(XElement to String)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Stringna.Cast the value of this XElement to a String.

public:
 static explicit operator System::String ^(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator string (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> string
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As String

Parametry

element
XElement

XElement Do Stringrzutowania na.The XElement to cast to String.

Zwraca

A String , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A String that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością ciągu.The following example creates an element with string content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na String.It then retrieves the value by casting to String.

XElement root = XElement.Parse("<Root>abc <b>def </b>ghi</Root>"); 
Console.WriteLine("(string)root={0}", (string)root); 
Dim root As XElement = <Root>abc <b>def </b>ghi</Root> 
Console.WriteLine("(string)root={0}", root.Value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

(string)root=abc def ghi 

Uwagi

Jeśli element XElement zawiera elementy podrzędne, zwracany jest łączną wartość ciągu dla całego tekstu elementu i tekstu obiektu podrzędnego.If the XElement has children, the concatenated string value of all of the element's text and descendant's text is returned.

Zobacz też

Explicit(XElement to TimeSpan)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu TimeSpanna.Cast the value of this XElement to a TimeSpan.

public:
 static explicit operator TimeSpan(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator TimeSpan (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> TimeSpan
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As TimeSpan

Parametry

element
XElement

XElement Do TimeSpanrzutowania na.The XElement to cast to TimeSpan.

Zwraca

A TimeSpan , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A TimeSpan that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej TimeSpan wartości.The element does not contain a valid TimeSpan value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością przedziału czasu.The following example creates an element with time span content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na TimeSpan.It then retrieves the value by casting to TimeSpan.

XElement root = new XElement("Root", new TimeSpan(1, 5, 30)); 
TimeSpan value = (TimeSpan)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root><%= New TimeSpan(1, 5, 30) %></Root> 
Dim value As TimeSpan = CType(root, TimeSpan) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

value=01:05:30 

Uwagi

Przestrzeń wartości atrybutu lub elementu, który zawiera zawartość przedziału czasu, jest ściśle związana z zawartością czasu trwania, zgodnie z opisem w ISO 8601.The value space of an attribute or element that contains time span content is closely related to duration content as described in ISO 8601. Podczas tworzenia atrybutu lub elementu, który zawiera zawartość przedziału czasu, wartości atrybutu lub elementu są formatowane zgodnie ze specyfikacją W3C.When creating an attribute or element that contains time span content, the attribute or element values are formatted per the W3C specification. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji W3C.Please see the W3C specification for more details.

Zachowanie jest swobodny podczas rzutowania na TimeSpan z atrybutu lub elementu.Behavior is lax when casting to a TimeSpan from an attribute or element. Nawet jeśli wartość atrybutu lub elementu nie jest sformatowana dokładnie dla specyfikacji W3C, wartość jest odpowiednio konwertowana na TimeSpan.Even if the attribute or element value is not formatted exactly per the W3C specification, the value is appropriately converted to a TimeSpan.

Zobacz też

Explicit(XElement to UInt64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu UInt64na.Cast the value of this XElement to a UInt64.

public:
 static explicit operator System::UInt64(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator ulong (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> uint64
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As ULong

Parametry

element
XElement

XElement Do UInt64rzutowania na.The XElement to cast to UInt64.

Zwraca

A UInt64 , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A UInt64 that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej UInt64 wartości.The element does not contain a valid UInt64 value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością o nieoznaczonej liczbie całkowitej bez znaku.The following example creates an element with unsigned long integer content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na UInt64.It then retrieves the value by casting to UInt64.

XElement root = new XElement("Root", 18446744073709551615); 
ulong value = (ulong)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>18446744073709551615</Root> 
Dim value As ULong = CULng(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

value=18446744073709551615 

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<Int32>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Int32.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Int32.

public:
 static explicit operator Nullable<int>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<int> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<int>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Integer)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaInt32na. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of Int32.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> Int32A Nullable<T> of Int32 that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej Int32 wartości.The element is not null and does not contain a valid Int32 value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z niepustą zawartością całkowitą.The following example creates an element with unsigned integer content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. Int32It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Int32.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 2147483647) 
); 
int? value = (int?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable integer: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>2147483647</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of Integer) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Integer)) 
Console.WriteLine("Nullable integer: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 
 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable integer: value=2147483647 

Zobacz też

Explicit(XElement to Single)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Singlena.Cast the value of this XElement to a Single.

public:
 static explicit operator float(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator float (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> single
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Single

Parametry

element
XElement

XElement Do Singlerzutowania na.The XElement to cast to Single.

Zwraca

A Single , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A Single that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Single wartości.The element does not contain a valid Single value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element o pojedynczej precyzji zawartości zmiennoprzecinkowej.The following example creates an element with single precision floating point content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Single.It then retrieves the value by casting to Single.

XElement root = new XElement("Root", 3.402823e38); 
float value = (float)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>3.402823E+38</Root> 
Dim value As Single = CSng(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

value=3.402823E+38 

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<Guid>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Guid.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Guid.

public:
 static explicit operator Nullable<Guid>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<Guid> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<Guid>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Guid)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaGuidna. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of Guid.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> GuidA Nullable<T> of Guid that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej Guid wartości.The element is not null and does not contain a valid Guid value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością identyfikatora GUID.The following example creates an element with guid content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. GuidIt then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Guid.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", new Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730")) 
); 
Guid? value = (Guid?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable Guid: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
  <Root> 
    <Value><%= New Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730") %></Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of Guid) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Guid)) 
Console.WriteLine("Nullable Guid: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable Guid: value=3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730 

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<Boolean>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Boolean.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Boolean.

public:
 static explicit operator Nullable<bool>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<bool> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<bool>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Boolean)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaBooleanna. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of Boolean.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> BooleanA Nullable<T> of Boolean that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej Boolean wartości.The element is not null and does not contain a valid Boolean value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością logiczną.The following example creates an element with boolean content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. BooleanIt then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Boolean.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("BoolValue1", true), 
  new XElement("BoolValue2", false)); 
bool? bool1 = (bool?)root.Element("BoolValue1"); 
bool? bool2 = (bool?)root.Element("BoolValue2"); 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value1={0}", bool1); 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value2={0}", bool2); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <BoolValue1>true</BoolValue1> 
      <BoolValue2>false</BoolValue2> 
    </Root> 
 
Dim value1 As Nullable(Of Boolean) = CType(root.Element("BoolValue1"), Nullable(Of Boolean)) 
Dim value2 As Nullable(Of Boolean) = CType(root.Element("BoolValue2"), Nullable(Of Boolean)) 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value1={0}", IIf(value1.HasValue, value1.ToString(), "null")) 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value2={0}", IIf(value2.HasValue, value2.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable Boolean: value1=True 
Nullable Boolean: value2=False 

Uwagi

W przypadku konwertowania Nullable<T> na Boolean z atrybutu lub elementu dozwolone wartości to "0", "1" i dowolny ciąg, który tworzy wartość "true" lub "false" po przycięciu i konwersji do mniejszej wielkości liter.When converting to Nullable<T> of Boolean from an attribute or element, allowed values are "0", "1", and any string that produces "true" or "false" after trimming and conversion to lower case.

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<Decimal>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Decimal.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Decimal.

public:
 static explicit operator Nullable<System::Decimal>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<decimal> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<decimal>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaDecimalna. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of Decimal.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> DecimalA Nullable<T> of Decimal that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej Decimal wartości.The element is not null and does not contain a valid Decimal value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością dziesiętną.The following example creates an element with decimal content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. DecimalIt then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Decimal.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", "79228162514264337593543950335") 
); 
decimal? value = (decimal?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable decimal: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
  <Root> 
    <Value>79228162514264337593543950335</Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of Decimal) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Decimal)) 
Console.WriteLine("Nullable decimal: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable decimal: value=79228162514264337593543950335 

Zobacz też

Explicit(XElement to Boolean)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Booleanna.Cast the value of this XElement to a Boolean.

public:
 static explicit operator bool(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator bool (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> bool
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Boolean

Parametry

element
XElement

XElement Do Booleanrzutowania na.The XElement to cast to Boolean.

Zwraca

A Boolean , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A Boolean that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Boolean wartości.The element does not contain a valid Boolean value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy pewne elementy o wartościach logicznych.The following example creates some elements with boolean values. Następnie rzutuje je na Boolean.It then casts them to Boolean.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("BoolValue1", true), 
  new XElement("BoolValue2", false) 
); 
bool bool1 = (bool)root.Element("BoolValue1"); 
bool bool2 = (bool)root.Element("BoolValue2"); 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue1={0}", bool1); 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue2={0}", bool2); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <BoolValue1>true</BoolValue1> 
      <BoolValue2>false</BoolValue2> 
    </Root> 
Dim bool1 As Boolean = CBool(root.Element("BoolValue1")) 
Dim bool2 As Boolean = CBool(root.Element("BoolValue2")) 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue1={0}", bool1) 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue2={0}", bool2) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

(bool)BoolValue1=True 
(bool)BoolValue2=False 

Uwagi

Podczas konwertowania na Boolean z atrybutu lub elementu, dozwolone wartości to "0", "1" i dowolny ciąg, który tworzy wartość "true" lub "false" po przycięciu i konwersji do mniejszej wielkości liter.When converting to Boolean from an attribute or element, allowed values are "0", "1", and any string that produces "true" or "false" after trimming and conversion to lower case.

Zobacz też

Explicit(XElement to DateTime)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu DateTimena.Cast the value of this XElement to a DateTime.

public:
 static explicit operator DateTime(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTime (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> DateTime
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As DateTime

Parametry

element
XElement

XElement Do DateTimerzutowania na.The XElement to cast to DateTime.

Zwraca

A DateTime , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A DateTime that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej DateTime wartości.The element does not contain a valid DateTime value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością daty i godziny.The following example creates an element with date and time content. Następnie rzutuje je na DateTime pobieranie wartości.It then casts it to DateTime to retrieve the value.

// Behavior is strict when formatting an XML element or attribute from a DateTime, 
// but behavior is lax when casting to a DateTime from an element or attribute. 
XElement root = new XElement("Root", new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)); 
Console.WriteLine(root); 
 
// Cast from a strictly formatted XML element. 
DateTime dt = (DateTime)root; 
Console.WriteLine("dt={0}", dt); 
Console.WriteLine("-----"); 
 
// If root is formatted in some different way: 
XElement dtElement = new XElement("OrderDate", "October 6, 2006"); 
Console.WriteLine(dtElement); 
DateTime orderDate = (DateTime)dtElement; 
Console.WriteLine("orderDate={0:d}", orderDate); 
' Behavior is strict when formatting an XML element or attribute from a DateTime, 
' but behavior is lax when casting to a DateTime from an element or attribute. 
Dim root As XElement = <Root><%= New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0) %></Root> 
Console.WriteLine(root) 
 
' Cast from a strictly formatted XML element. 
Dim dt As DateTime = CType(root, DateTime) 
Console.WriteLine("dt={0}", dt) 
Console.WriteLine("-----") 
 
' If root is formatted in some different way: 
Dim dtElement As XElement = <OrderDate>October 6, 2006</OrderDate> 
Console.WriteLine(dtElement) 
Dim orderDate As DateTime = CType(dtElement, DateTime) 
Console.WriteLine("orderDate={0:d}", orderDate) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

<Root>2006-10-06T12:30:00</Root> 
dt=10/6/2006 12:30:00 PM 
----- 
<OrderDate>October 6, 2006</OrderDate> 
orderDate=10/6/2006 

Uwagi

Przestrzeń wartości atrybutu lub elementu, który zawiera zawartość daty i godziny, jest ściśle związana z datami i godzinami opisanymi w ISO 8601.The value space of an attribute or element that contains date and time content is closely related to the dates and times described in ISO 8601. Podczas tworzenia atrybutu lub elementu, który zawiera zawartość daty i godziny, wartości atrybutu lub elementu są formatowane zgodnie ze specyfikacją W3C.When creating an attribute or element that contains date and time content, the attribute or element values are formatted per the W3C specification. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz specyfikację W3C.See the W3C specification for more details.

Zachowanie jest swobodny podczas rzutowania na DateTime z atrybutu lub elementu.Behavior is lax when casting to a DateTime from an attribute or element. Nawet jeśli wartość atrybutu lub elementu nie jest sformatowana dokładnie dla specyfikacji W3C, wartość jest odpowiednio konwertowana na DateTime.Even if the attribute or element value is not formatted exactly per the W3C specification, the value is appropriately converted to a DateTime.

Ten operator konwersji używa CultureInfo.InvariantCulture do konwersji DateTimez.This conversion operator uses CultureInfo.InvariantCulture to convert from a DateTime.

Zobacz też

Explicit(XElement to DateTimeOffset)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XAttribute elementu DateTimeOffsetna.Cast the value of this XAttribute to a DateTimeOffset.

public:
 static explicit operator DateTimeOffset(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTimeOffset (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> DateTimeOffset
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As DateTimeOffset

Parametry

element
XElement

XElement Do DateTimeOffsetrzutowania na.The XElement to cast to DateTimeOffset.

Zwraca

A DateTimeOffset , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A DateTimeOffset that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej DateTimeOffset wartości.The element does not contain a valid DateTimeOffset value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością daty i godziny.The following example creates an element with date and time content. Następnie rzutuje DateTimeOffset na pobieranie wartości.It then casts to DateTimeOffset to retrieve the value.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Child", new DateTimeOffset(new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0))) 
); 
Console.WriteLine(root); 
 
DateTimeOffset dt = (DateTimeOffset)root.Element("Child"); 
Console.WriteLine("dt={0}", dt); 
Dim root As XElement = _ 
  <Root> 
    <Child><%= New DateTimeOffset(New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)) %></Child> 
  </Root> 
Console.WriteLine(root) 
 
Dim dt As DateTimeOffset = CType(root.<Child>(0), DateTimeOffset) 
Console.WriteLine("dt={0}", dt) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child>2006-10-06T12:30:00-07:00</Child> 
</Root> 
dt=10/6/2006 12:30:00 PM -07:00 

Uwagi

Ten operator konwersji używa XmlConvert klasy do konwersji.This conversion operator uses the XmlConvert class to do the conversion.

Zobacz też

Explicit(XElement to Double)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Doublena.Cast the value of this XElement to a Double.

public:
 static explicit operator double(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator double (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> double
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Double

Parametry

element
XElement

XElement Do Doublerzutowania na.The XElement to cast to Double.

Zwraca

A Double , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A Double that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Double wartości.The element does not contain a valid Double value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy atrybut z double zawartością.The following example creates an attribute with double content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Double.It then retrieves the value by casting to Double.

XElement root = new XElement("Root", 1.79769313486231e308); 
double value = (double)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>1.79769313486231E+308</Root> 
Dim value As Double = CDbl(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

value=1.79769313486231E+308 

Zobacz też

Explicit(XElement to Guid)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Guidna.Cast the value of this XElement to a Guid.

public:
 static explicit operator Guid(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Guid (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Guid
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Guid

Parametry

element
XElement

XElement Do Guidrzutowania na.The XElement to cast to Guid.

Zwraca

A Guid , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A Guid that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Guid wartości.The element does not contain a valid Guid value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element o identyfikatorze GUID jako zawartość.The following example creates an element with a guid as content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Guid.It then retrieves the value by casting to Guid.

XElement root = new XElement("Root", new Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730")); 
Guid value = (Guid)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root><%= New Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730") %></Root> 
Dim value As Guid = CType(root, Guid) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

value=3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730 

Zobacz też

Explicit(XElement to Decimal)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Decimalna.Cast the value of this XElement to a Decimal.

public:
 static explicit operator System::Decimal(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator decimal (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> decimal
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Decimal

Parametry

element
XElement

XElement Do Decimalrzutowania na.The XElement to cast to Decimal.

Zwraca

A Decimal , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A Decimal that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Decimal wartości.The element does not contain a valid Decimal value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element o wartości dziesiętnej.The following example creates an element with a decimal value. Następnie pobiera wartość atrybutu przez rzutowanie na Decimal.It then retrieves the value of the attribute by casting to Decimal.

XElement root = new XElement("Root", "79228162514264337593543950335"); 
decimal value = (decimal)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>79228162514264337593543950335</Root> 
Dim value As Decimal = CDec(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 
 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

value=79228162514264337593543950335 

Zobacz też

Explicit(XElement to Int64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Int64na.Cast the value of this XElement to an Int64.

public:
 static explicit operator long(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator long (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> int64
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Long

Parametry

element
XElement

XElement Do Int64rzutowania na.The XElement to cast to Int64.

Zwraca

A Int64 , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A Int64 that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Int64 wartości.The element does not contain a valid Int64 value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z długą liczbą całkowitą jako zawartość.The following example creates an element with a long integer as content. Następnie pobiera wartość elementu przez rzutowanie na Int64.It then retrieves the value of the element by casting to Int64.

XElement root = new XElement("Root", 9223372036854775807); 
long value = (long)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>9223372036854775807</Root> 
Dim value As Long = CLng(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

value=9223372036854775807 

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<Double>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na Double.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Double.

public:
 static explicit operator Nullable<double>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<double> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<double>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Double)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaDoublena. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of Double.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> DoubleA Nullable<T> of Double that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej Double wartości.The element is not null and does not contain a valid Double value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element o podwójnej precyzji zawartości zmiennoprzecinkowej.The following example creates an element with double precision floating point content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. DoubleIt then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Double.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", 1.79769313486231e308) 
); 
double? value = (double?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable double: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _ 
    <Root> 
      <Value>1.79769313486231e308</Value> 
    </Root> 
 
Dim value As Nullable(Of Double) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Double)) 
Console.WriteLine("Nullable double: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable double: value=1.79769313486231E+308 

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<DateTime>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na DateTime.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of DateTime.

public:
 static explicit operator Nullable<DateTime>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<DateTime> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<DateTime>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of DateTime)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowaniaDateTimena. Nullable<T>The XElement to cast to Nullable<T> of DateTime.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> DateTimeA Nullable<T> of DateTime that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej DateTime wartości.The element is not null and does not contain a valid DateTime value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z datą i godziną jako zawartość.The following example creates an element with a date and time as content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Nullable<T>. DateTimeIt then retrieves the value by casting to Nullable<T> of DateTime.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)) 
); 
DateTime? value = (DateTime?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable DateTime: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
  <Root> 
    <Value><%= New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0) %></Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of DateTime) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of DateTime)) 
Console.WriteLine("Nullable DateTime: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Nullable DateTime: value=10/6/2006 12:30:00 PM 

Uwagi

Przestrzeń wartości atrybutu lub elementu, który zawiera zawartość daty i godziny, jest ściśle związana z datami i godzinami opisanymi w ISO 8601.The value space of an attribute or element that contains date and time content is closely related to the dates and times described in ISO 8601. Podczas tworzenia atrybutu lub elementu, który zawiera zawartość daty i godziny, wartości atrybutu lub elementu są formatowane zgodnie ze specyfikacją W3C.When creating an attribute or element that contains date and time content, the attribute or element values are formatted per the W3C specification. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz specyfikację W3C.See the W3C specification for more details.

Zachowanie jest swobodny podczas rzutowania na Nullable<T> DateTime z z atrybutu lub elementu.The behavior is lax when casting to a Nullable<T> of DateTime from an attribute or element. Nawet jeśli wartość atrybutu lub elementu nie jest sformatowana dokładnie dla specyfikacji W3C, wartość jest odpowiednio konwertowana na Nullable<T> z. DateTimeEven if the attribute or element value is not formatted exactly per the W3C specification, the value is appropriately converted to a Nullable<T> of DateTime.

Ten operator konwersji używa CultureInfo.InvariantCulture do konwersji DateTimez.This conversion operator uses CultureInfo.InvariantCulture to convert from a DateTime.

Zobacz też

Explicit(XElement to Nullable<DateTimeOffset>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Nullable<T> na DateTimeOffset.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of DateTimeOffset.

public:
 static explicit operator Nullable<DateTimeOffset>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Nullable<DateTimeOffset> (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<DateTimeOffset>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of DateTimeOffset)

Parametry

element
XElement

XElement Do rzutowania Nullable<T> na .DateTimeOffsetThe XElement to cast to an Nullable<T> of DateTimeOffset.

Zwraca

Z programu zawierającego zawartość tego XElementelementu. Nullable<T> DateTimeOffsetA Nullable<T> of DateTimeOffset that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie jest null i nie zawiera prawidłowej DateTimeOffset wartości.The element is not null and does not contain a valid DateTimeOffset value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością daty i godziny.The following example creates an element with date and time content. Następnie rzutuje Nullable<T> DateTimeOffset na, aby pobrać wartość.It then casts to Nullable<T> of DateTimeOffset to retrieve the value.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Child", new DateTimeOffset(new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0))) 
); 
Console.WriteLine(root); 
 
DateTimeOffset? dt = (DateTimeOffset?)root.Element("Child"); 
Console.WriteLine("dt={0}", dt); 
Dim root As XElement = _ 
  <Root> 
    <Child><%= New DateTimeOffset(New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)) %></Child> 
  </Root> 
Console.WriteLine(root) 
 
Dim dt As Nullable(Of DateTimeOffset) = CType(root.<Child>(0), Nullable(Of DateTimeOffset)) 
Console.WriteLine("dt={0}", dt) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child>2006-10-06T12:30:00-07:00</Child> 
</Root> 
dt=10/6/2006 12:30:00 PM -07:00 

Uwagi

Ten operator konwersji używa XmlConvert klasy do konwersji.This conversion operator uses the XmlConvert class to do the conversion.

Zobacz też

Explicit(XElement to Int32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tego XElement elementu Int32na.Cast the value of this XElement to an Int32.

public:
 static explicit operator int(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator int (System.Xml.Linq.XElement element);
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> int
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Integer

Parametry

element
XElement

XElement Do Int32rzutowania na.The XElement to cast to Int32.

Zwraca

A Int32 , który zawiera zawartość tego XElementelementu.A Int32 that contains the content of this XElement.

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Int32 wartości.The element does not contain a valid Int32 value.

Parametr ma wartość null. elementThe element parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z liczbą całkowitą jako zawartość.The following example creates an element with an integer as content. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie na Int32.It then retrieves the value by casting to Int32.

XElement root = new XElement("Root", 2147483647); 
int value = (int)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>2147483647</Root> 
Dim value As Integer = CInt(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

value=2147483647 

Zobacz też

Dotyczy