XElement.RemoveAttributes Metoda

Definicja

Usuwa atrybuty tego XElement.Removes the attributes of this XElement.

public:
 void RemoveAttributes();
public void RemoveAttributes ();
member this.RemoveAttributes : unit -> unit
Public Sub RemoveAttributes ()

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z atrybutami i elementami podrzędnymi.The following example creates an element with attributes and child elements. Następnie wywołuje tę metodę, aby usunąć atrybuty.It then calls this method to remove the attributes. Elementy podrzędne pozostają.The child elements remain.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", 1), 
  new XAttribute("Att2", 2), 
  new XAttribute("Att3", 3), 
  new XElement("Child1", 1), 
  new XElement("Child2", 2), 
  new XElement("Child3", 3) 
); 
root.RemoveAttributes(); 
Console.WriteLine(root); 
Dim root As XElement = _  
  <Root Attr1="1" Attr2="2" Attr3="3"> 
    <Child1>1</Child1> 
    <Child2>2</Child2> 
    <Child3>3</Child3> 
   </Root> 
 
root.RemoveAttributes() 
Console.WriteLine(root) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child1>1</Child1> 
 <Child2>2</Child2> 
 <Child3>3</Child3> 
</Root>  

Uwagi

Ta metoda spowoduje podnoszenie Changed i Changing zdarzeń.This method will raise the Changed and the Changing events.

Dotyczy

Zobacz też