XElement.IXmlSerializable.GetSchema Metoda

Definicja

Pobiera definicję schematu XML opisującą reprezentację XML tego obiektu.Gets an XML schema definition that describes the XML representation of this object.

 virtual System::Xml::Schema::XmlSchema ^ System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema() = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::GetSchema;
System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema ();
Function GetSchema () As XmlSchema Implements IXmlSerializable.GetSchema

Zwraca

XmlSchema, który opisuje reprezentację XML obiektu, który jest wytwarzany przez metodę WriteXml(XmlWriter) i zużyty przez metodę ReadXml(XmlReader).An XmlSchema that describes the XML representation of the object that is produced by the WriteXml(XmlWriter) method and consumed by the ReadXml(XmlReader) method.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda jest częścią implementacji interfejsu IXmlSerializable.This method is part of implementation of the IXmlSerializable interface.

Ta metoda jest używana wewnętrznie do serializowania grafów obiektów, które zawierają obiekty LINQ to XML.This method is used internally for serializing object graphs that contain LINQ to XML objects. Przykład serializowania grafu obiektów, który zawiera LINQ to XML obiektów, zawiera temat Serializacja grafów obiektów, które zawierają obiekty XElement.For an example of serializing an object graph that contains LINQ to XML objects, see Serializing Object Graphs that Contain XElement Objects.

Dotyczy