XElement.IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader) Metoda

Definicja

Generuje obiekt z reprezentacji XML.Generates an object from its XML representation.

 virtual void System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml(System::Xml::XmlReader ^ reader) = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::ReadXml;
void IXmlSerializable.ReadXml (System.Xml.XmlReader reader);
Sub ReadXml (reader As XmlReader) Implements IXmlSerializable.ReadXml

Parametry

reader
XmlReader

XmlReader Z której jest deserializowany obiekt.The XmlReader from which the object is deserialized.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda jest częścią implementacji IXmlSerializable interfejsu.This method is part of implementation of the IXmlSerializable interface.

Ta metoda jest używana wewnętrznie do serializowania grafów obiektów, które zawierają obiekty LINQ to XML.This method is used internally for serializing object graphs that contain LINQ to XML objects. Przykład serializowania grafu obiektów, który zawiera LINQ to XML obiektów, zawiera temat Serializacja grafów obiektów, które zawierają obiekty XElement.For an example of serializing an object graph that contains LINQ to XML objects, see Serializing Object Graphs that Contain XElement Objects.

Dotyczy