XElement.WriteTo(XmlWriter) Metoda

Definicja

Zapisz ten element w XmlWriter.Write this element to an XmlWriter.

public:
 override void WriteTo(System::Xml::XmlWriter ^ writer);
public override void WriteTo (System.Xml.XmlWriter writer);
override this.WriteTo : System.Xml.XmlWriter -> unit
Public Overrides Sub WriteTo (writer As XmlWriter)

Parametry

writer
XmlWriter

XmlWriter, do którego zostanie zapisana ta metoda.An XmlWriter into which this method will write.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak napisać XElement do XmlWriter.The following example shows how to write an XElement to an XmlWriter. Należy zauważyć, że przykład nie zapisał deklaracji XML.Note that the example did not write an XML declaration.

StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
XmlWriterSettings xws = new XmlWriterSettings(); 
xws.OmitXmlDeclaration = true; 
xws.Indent = true; 
 
using (XmlWriter xw = XmlWriter.Create(sb, xws)) { 
  xw.WriteStartElement("Root"); 
 
  XElement child1 = new XElement("Child", 
    new XElement("GrandChild", "some content") 
  ); 
  child1.WriteTo(xw); 
 
  XElement child2 = new XElement("AnotherChild", 
    new XElement("GrandChild", "different content") 
  ); 
  child2.WriteTo(xw); 
 
  xw.WriteEndElement(); 
} 
 
Console.WriteLine(sb.ToString()); 
Dim sb As StringBuilder = New StringBuilder() 
Dim xws As XmlWriterSettings = New XmlWriterSettings() 
xws.OmitXmlDeclaration = True 
xws.Indent = True 
 
Using xw = XmlWriter.Create(sb, xws) 
  xw.WriteStartElement("Root") 
  Dim child1 As XElement = _ 
    <Child> 
      <GrandChild>some content</GrandChild> 
    </Child> 
  child1.WriteTo(xw) 
  Dim child2 As XElement = _  
    <AnotherChild> 
      <GrandChild>different content</GrandChild> 
    </AnotherChild> 
  child2.WriteTo(xw) 
  xw.WriteEndElement() 
End Using 
 
Console.WriteLine(sb.ToString()) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child> 
  <GrandChild>some content</GrandChild> 
 </Child> 
 <AnotherChild> 
  <GrandChild>different content</GrandChild> 
 </AnotherChild> 
</Root> 

Dotyczy

Zobacz też