XName.GetHashCode Metoda

Definicja

Pobiera kod skrótu dla tego XName.Gets a hash code for this XName.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32, który zawiera kod skrótu dla XName.An Int32 that contains the hash code for the XName.

Uwagi

Ta metoda służy jako funkcja skrótu dla XName.This method serves as a hash function for XName. Można użyć GetHashCode w algorytmach wyznaczania wartości skrótu lub w strukturach danych, takich jak tabela skrótów.You can use GetHashCode in hashing algorithms, or in data structures such as a hash table.

Dotyczy

Zobacz też