XName.NamespaceName Właściwość

Definicja

Zwraca identyfikator URI XNamespace dla tego XName.Returns the URI of the XNamespace for this XName.

public:
 property System::String ^ NamespaceName { System::String ^ get(); };
public string NamespaceName { get; }
member this.NamespaceName : string
Public ReadOnly Property NamespaceName As String

Wartość właściwości

Identyfikator URI XNamespace dla tego XName.The URI of the XNamespace for this XName.

Przykłady

Ten przykład tworzy element w przestrzeni nazw, a następnie drukuje przestrzeń nazw elementu.This example creates an element in a namespace, and then prints the element's namespace.

XNamespace aw = "http://www.adventure-works.com"; 
XElement root = new XElement(aw + "Root"); 
Console.WriteLine(root.Name.NamespaceName); 
Imports <xmlns="http://www.adventure-works.com"> 
 
Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root/> 
    Console.WriteLine(root.Name.NamespaceName) 
  End Sub 
End Module 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

http://www.adventure-works.com 

Uwagi

Jest to wygodna właściwość służąca do pobierania nazwy przestrzeni nazw z XName.This is a convenience property to get the namespace name from an XName.

Dotyczy

Zobacz też