XName.ToString Metoda

Definicja

Zwraca rozwiniętą nazwę XML w formacie {namespace} localname.Returns the expanded XML name in the format {namespace}localname.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String, który zawiera rozwiniętą nazwę XML w formacie {namespace} localname.A String that contains the expanded XML name in the format {namespace}localname.

Przykłady

Poniższy przykład wywołuje WriteLine, przekazując XName.The following example calls WriteLine, passing an XName. Powoduje to wywołanie metody ToString.This causes the ToString method to be called.

XNamespace ns = "http://www.adventure-works.com"; 
XElement root = new XElement(ns + "Root", "content"); 
Console.WriteLine(root.Name); 
Console.WriteLine(root.Name.LocalName); 
Console.WriteLine(root.Name.Namespace); 
Imports <xmlns="http://www.adventure-works.com"> 
 
Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root>content</Root> 
    Console.WriteLine(root.Name) 
    Console.WriteLine(root.Name.LocalName) 
    Console.WriteLine(root.Name.Namespace) 
  End Sub 
End Module 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

{http://www.adventure-works.com}Root 
Root 
http://www.adventure-works.com 

Dotyczy

Zobacz też