XObject.RemoveAnnotations Metoda

Definicja

Przeciążenia

RemoveAnnotations(Type)

Usuwa adnotacje określonego typu z tego elementu XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

RemoveAnnotations<T>()

Usuwa adnotacje określonego typu z tego elementu XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

RemoveAnnotations(Type)

Usuwa adnotacje określonego typu z tego elementu XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

public:
 void RemoveAnnotations(Type ^ type);
public void RemoveAnnotations (Type type);
member this.RemoveAnnotations : Type -> unit
Public Sub RemoveAnnotations (type As Type)

Parametry

type
Type

Typ adnotacji do usunięcia.The type of annotations to remove.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z czterema adnotacjami.The following example creates an element with four annotations on it. Następnie używa tej metody do usuwania dwóch z nich.It then uses this method to remove two of them.

public class MyAnnotation { 
  private string tag; 
  public string Tag {get{return tag;} set{tag=value;}} 
  public MyAnnotation(string tag) { 
    this.tag = tag; 
  } 
} 

class Program 
{ 
  static void Main(string[] args) 
  {   
    XElement root = new XElement("Root", "content"); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T1")); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T2")); 
    root.AddAnnotation("abc"); 
    root.AddAnnotation("def"); 

    Console.WriteLine("Count before removing: {0}", root.Annotations<object>().Count()); 
    root.RemoveAnnotations(typeof(MyAnnotation)); 
    Console.WriteLine("Count after removing: {0}", root.Annotations<object>().Count()); 
  } 
} 
Public Class MyAnnotation 
  Private _tag As String 

  Property Tag() As String 
    Get 
      Return Me._tag 
    End Get 
    Set(ByVal Value As String) 
      Me._tag = Value 
    End Set 
  End Property 

  Public Sub New(ByVal tag As String) 
    Me._tag = tag 
  End Sub 
End Class 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root>content</Root> 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T1")) 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T2")) 
    root.AddAnnotation("abc") 
    root.AddAnnotation("def") 

    Console.WriteLine("Count before removing: {0}", root.Annotations(Of Object)().Count()) 
    root.RemoveAnnotations(GetType(MyAnnotation)) 
    Console.WriteLine("Count after removing: {0}", root.Annotations(Of Object)().Count()) 
  End Sub 
End Module 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Count before removing: 4 
Count after removing: 2 

Zobacz też

Dotyczy

RemoveAnnotations<T>()

Usuwa adnotacje określonego typu z tego elementu XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

public:
generic <typename T>
 where T : class void RemoveAnnotations();
public void RemoveAnnotations<T> () where T : class;
member this.RemoveAnnotations : unit -> unit (requires 'T : null)
Public Sub RemoveAnnotations(Of T As Class) ()

Parametry typu

T

Typ adnotacji do usunięcia.The type of annotations to remove.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z czterema adnotacjami.The following example creates an element with four annotations on it. Następnie używa tej metody do usuwania dwóch z nich.It then uses this method to remove two of them.

public class MyAnnotation { 
  private string tag; 
  public string Tag {get{return tag;} set{tag=value;}} 
  public MyAnnotation(string tag) { 
    this.tag = tag; 
  } 
} 

class Program { 
  static void Main(string[] args) {   
    XElement root = new XElement("Root", "content"); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T1")); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T2")); 
    root.AddAnnotation("abc"); 
    root.AddAnnotation("def"); 

    Console.WriteLine("Count before removing: {0}", root.Annotations<object>().Count()); 
    root.RemoveAnnotations<MyAnnotation>(); 
    Console.WriteLine("Count after removing: {0}", root.Annotations<object>().Count()); 
  } 
} 
Public Class MyAnnotation 
  Private _tag As String 

  Property Tag() As String 
    Get 
      Return Me._tag 
    End Get 
    Set(ByVal Value As String) 
      Me._tag = Value 
    End Set 
  End Property 

  Public Sub New(ByVal tag As String) 
    Me._tag = tag 
  End Sub 
End Class 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root>content</Root> 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T1")) 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T2")) 
    root.AddAnnotation("abc") 
    root.AddAnnotation("def") 

    Console.WriteLine("Count before removing: {0}", root.Annotations(Of Object)().Count()) 
    root.RemoveAnnotations(Of MyAnnotation)() 
    Console.WriteLine("Count after removing: {0}", root.Annotations(Of Object)().Count()) 
  End Sub 
End Module 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Count before removing: 4 
Count after removing: 2 

Zobacz też

Dotyczy