XmlAtomicValue.TypedValue Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący zweryfikowany element lub atrybut XML jako obiekt opakowany najbardziej odpowiedniego typu Microsoft .NET Framework zgodnie ze schematem typu.Gets the current validated XML element or attribute as a boxed object of the most appropriate Microsoft .NET Framework type according to its schema type.

public:
 virtual property System::Object ^ TypedValue { System::Object ^ get(); };
public override object TypedValue { get; }
member this.TypedValue : obj
Public Overrides ReadOnly Property TypedValue As Object

Wartość właściwości

Object

Bieżący, zweryfikowany element lub atrybut XML jako obiekt opakowany najbardziej odpowiedniego typu .NET Framework.The current validated XML element or attribute as a boxed object of the most appropriate .NET Framework type.

Uwagi

Jeśli wartość elementu nie jest prawidłowa zgodnie z jego określonym typem schematu, wartość TypedValue właściwości jest równoważna wartości Value właściwości.If the value of the item is not valid according to its specified schema type, the value of the TypedValue property is equivalent to the value of the Value property.

Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze typów w System.Xml przestrzeni nazw, zobacz Obsługa typów w klasach System.Xml.For more information about type support in the System.Xml namespace, see Type Support in the System.Xml Classes.

Dotyczy