XmlAtomicValue.ValueAsDateTime Właściwość

Definicja

Pobiera zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako DateTime .Gets the validated XML element or attribute's value as a DateTime.

public:
 virtual property DateTime ValueAsDateTime { DateTime get(); };
public override DateTime ValueAsDateTime { get; }
member this.ValueAsDateTime : DateTime
Public Overrides ReadOnly Property ValueAsDateTime As DateTime

Wartość właściwości

DateTime

Zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako DateTime .The validated XML element or attribute's value as a DateTime.

Wyjątki

Zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu nie mają poprawnego formatu dla tego DateTime typu.The validated XML element or attribute's value is not in the correct format for the DateTime type.

Niepoprawna wartość rzutowania na DateTime jest nieprawidłowa.The attempted cast to DateTime is not valid.

Uwagi

ValueAsDateTimeWłaściwość podejmuje próbę przekonwertowania wartości zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML na typ Microsoft .NET Framework DateTime zgodnie z regułami XPath 2,0 do rzutowania typu elementu.The ValueAsDateTime property attempts to convert the value of the validated XML element or attribute to the Microsoft .NET Framework DateTime type according to the XPath 2.0 rules for casting the item's type.

Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze typów w System.Xml przestrzeni nazw, zobacz Obsługa typów w klasach System.Xml.For more information about type support in the System.Xml namespace, see Type Support in the System.Xml Classes.

Dotyczy

Zobacz też