XmlAtomicValue.ValueAsInt Właściwość

Definicja

Pobiera zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako Int32 .Gets the validated XML element or attribute's value as an Int32.

public:
 virtual property int ValueAsInt { int get(); };
public override int ValueAsInt { get; }
member this.ValueAsInt : int
Public Overrides ReadOnly Property ValueAsInt As Integer

Wartość właściwości

Int32

Zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako Int32 .The validated XML element or attribute's value as an Int32.

Wyjątki

Zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu nie mają poprawnego formatu dla tego Int32 typu.The validated XML element or attribute's value is not in the correct format for the Int32 type.

Niepoprawna wartość rzutowania na Int32 jest nieprawidłowa.The attempted cast to Int32 is not valid.

Próba rzutowania spowodowała przepełnienie.The attempted cast resulted in an overflow.

Uwagi

ValueAsIntWłaściwość podejmuje próbę przekonwertowania wartości zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML na typ Microsoft .NET Framework Int32 zgodnie z regułami XPath 2,0 do rzutowania typu elementu.The ValueAsInt property attempts to convert the value of the validated XML element or attribute to the Microsoft .NET Framework Int32 type according to the XPath 2.0 rules for casting the item's type.

Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze typów w System.Xml przestrzeni nazw, zobacz Obsługa typów w klasach System.Xml.For more information about type support in the System.Xml namespace, see Type Support in the System.Xml Classes.

Dotyczy

Zobacz też