XmlAtomicValue.ValueAsLong Właściwość

Definicja

Pobiera zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako Int64 .Gets the validated XML element or attribute's value as an Int64.

public:
 virtual property long ValueAsLong { long get(); };
public override long ValueAsLong { get; }
member this.ValueAsLong : int64
Public Overrides ReadOnly Property ValueAsLong As Long

Wartość właściwości

Int64

Zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako Int64 .The validated XML element or attribute's value as an Int64.

Wyjątki

Zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu nie mają poprawnego formatu dla tego Int64 typu.The validated XML element or attribute's value is not in the correct format for the Int64 type.

Niepoprawna wartość rzutowania na Int64 jest nieprawidłowa.The attempted cast to Int64 is not valid.

Próba rzutowania spowodowała przepełnienie.The attempted cast resulted in an overflow.

Uwagi

ValueAsLongWłaściwość podejmuje próbę przekonwertowania wartości zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML na typ Microsoft .NET Framework Int64 zgodnie z regułami XPath 2,0 do rzutowania typu elementu.The ValueAsLong property attempts to convert the value of the validated XML element or attribute to the Microsoft .NET Framework Int64 type according to the XPath 2.0 rules for casting the item's type.

Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze typów w System.Xml przestrzeni nazw, zobacz Obsługa typów w klasach System.Xml.For more information about type support in the System.Xml namespace, see Type Support in the System.Xml Classes.

Dotyczy

Zobacz też